1 mei 2023 datum hereniging

D.V. op 1 mei 2023 gaan de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken één kerkverband vormen. De synode/landelijke vergadering noemde eerder 1 maart als beoogde datum van hereniging. Voor het harmoniseren van de pensioenvoorzieningen bleek net iets meer tijd nodig te zijn. Eind mei kwamen alle betrokken partijen tot de conclusie dat het mogelijk is om over een klein jaar samen te gaan, onder voorbehoud van instemming met alle financiële consequenties door de kerken.

Proces
Met de nieuwe kerkorde als basis, die naar verwachting dit najaar op de gezamenlijke synode van Zoetermeer zal worden vastgesteld, vindt op 1 mei 2023 de bestuurlijke eenwording plaats. Daarna wordt aan de nieuwe regio’s – voorheen classes bij de GKv – gevraagd om afgevaardigden aan te wijzen voor de eerste synode van het nieuwe kerkverband. Die zal zich onder andere buigen over de besluiten die nodig zijn om vanaf 1 januari 2024 ook administratief één te zijn en over de budgetten voor de kerkelijke organisatie. Plaatselijke kerken krijgen met ingang van die laatste datum te maken met de praktische consequenties van de eenwording als naamswijzigingen, registratie in het handelsregister en inrichten van de juiste ANBI-publicatievormen. Maar ook de nieuwe arbeidsvoorwaardelijke predikantsregelingen worden dan van kracht. De harmonisatie van de pensioenvoorziening is binnen die regelingen een dossier dat veel tijd en aandacht heeft gevergd.

Pensioenen: huidige situatie
De predikanten binnen de NGK zijn momenteel via de plaatselijke kerken aangesloten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), hun collega’s binnen de GKv ontvangen de emeritaatsgelden van de kerk waaraan zij verbonden zijn. De kerken zijn daarvoor lid van Vereniging Samenwerking Emeritering (VSE), die samen met alle kerken een fonds onderhoudt. Tot 2015 brachten de kerken bij VSE geld binnen voor de uitkeringen die in dat betreffende jaar daadwerkelijk nodig waren, een zogeheten omslagstelsel. Vanwege het groeiend aantal emerituspredikanten en de daling van het ledental bleek het in 2015 nodig om over te stappen op een kapitaalstelstel. Dat wil zeggen dat voor elke predikant, per ambtsjaar, zoveel wordt ingelegd dat op elk moment een volledige uitkering mogelijk is, een dekkingspercentage van 100%. Op het moment dat het omslagstelsel vervangen werd door een kapitaalstelsel was er sprake van een dekkingspercentage van ongeveer 30%. Door een aanzienlijk hogere bijdrage te vragen van de kerken was het plan om in 25 jaar de gewenste dekkingsgraad van 100% te bereiken. In 2019 is ervoor gekozen om het tempo te verhogen, en inmiddels is het tekort teruggelopen tot een dekkingsgraad van rond de 60%.

Pensioenen: nieuwe situatie
Het is bij de hereniging van NGK en GKv nodig om de pensioenvoorziening te harmoniseren. Na analyse van diverse opties bleek PFZW daarvoor het meest geschikte fonds. Voor de toekomstige pensioenopbouw worden ook alle nu aan de GKv verbonden predikanten bij PFZW ondergebracht. Omdat het voor de kerken te duur is om de tekorten van VSE op korte termijn in te halen en tegelijk al de hogere kosten van PFZW te hebben, is PFZW bereid gevonden een aantal jaren uitstel te verlenen. Predikanten die nu aan de GKv verbonden zijn, gaan dus enkele jaren na de hereniging over naar PFZW.  Uit analyses blijkt dat dit scenario per saldo financieel niet veel afwijkt van het huidige kostenniveau voor de kerken, met zicht op aanzienlijke daling als binnen VSE het dekkingspercentage van 100% is bereikt.
De Nederlands Gereformeerde instelling Arbeidszaken (NGA) zal aan de landelijke vergadering rapporteren over de gekozen oplossing voor de predikantspensioenen. De kerken zullen hier kennis van kunnen nemen en het in de regio bespreken. Predikanten die nu aan de NGK verbonden zijn, blijven deelnemer bij PFZW.

Alle relevante details van deze plannen worden dit najaar aan de kerken gepresenteerd en toegelicht. Daarvoor worden regioavonden georganiseerd, waarvoor de kerken te zijner tijd een uitnodiging krijgen.

In zijn Geest
In aanloop naar de eenwording moesten en moeten er veel bestuurlijke besluiten genomen worden. De kerkorde van de nieuwe kerkgemeenschap heeft veel tijd en aandacht gevraagd. Treffend opent die kerkorde echter met de zinsnede: De Nederlandse Gereformeerde Kerken bestaan dankzij Gods genade. Zijn Geest verbindt de kerken in één geloof: het geloof in Christus Jezus, Gods Zoon, als onze Heer.
Aan Hem ook alle eer nu de hereniging steeds meer concreet gestalte krijgt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *