Door op de weg naar één kerkgemeenschap

Door op de weg naar één kerkgemeenschap

‘Bij alles wat we nu gaan doen, houden we voor ogen dat we samen één kerk willen worden, één kerkgemeenschap. Zo vat Frans Schippers het besluit samen dat op 8 februari jl. door de landelijke vergadering (NGK) en generale synode (GKv) gezamenlijk en unaniem genomen is. Schippers is voorzitter van de landelijke vergadering.

Dit zogeheten koersbesluit, voorbereid door de regiegroep hereniging, maakt van het in 2017 uitgesproken verlangen om één kerkverband te gaan vormen een concreet besluit: we gaan het, als God het wil, nu ook daadwerkelijk dóen. ‘We geloven dat Christus ons drijft,’ zegt Schippers daarover in een dubbelinterview na afloop van het nemen van het koersbesluit. ‘Hij vraagt ons, denkend aan het gebed van de Heer Jezus zelf, dat wij dienend zijn als wij streven naar kerkelijke eenheid in onze verbanden. Dat willen we heel graag, daar verlangen we naar.’

 

Frans Schippers (links) en ds. Melle Oosterhuis
Het ‘koersbesluit’ luidt als volgt: we besluiten om voort te gaan op de weg naar de vorming van één kerkgemeenschap met de Nederlands Gereformeerde Kerken/Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt); dit nemen we als uitgangspunt voor alle overige besluiten van deze generale synode/landelijke vergadering.

 

Eén van de gronden onder dit koersbesluit is de dankbare constatering dat het voorgenomen besluit van 11 november 2017 om te komen tot één kerkgemeenschap weerklank vindt in de kerken. De geestelijke herkenning heeft in lokale situaties en kerkelijke commissies geleid tot sterk toegenomen samenwerking. Het is de hoop en het gebed van beide vergaderingen dat het tot eer van God en tot zegen van de kerken zal zijn dat de ontvangen eenheid concreet vormgegeven wordt.

Huwelijksaanzoek

Dit koersbesluit heeft een lange voorgeschiedenis, vertelt ds. Melle Oosterhuis in datzelfde interview. Oosterhuis, preses van de generale synode, noemt begin jaren negentig als het moment waarop er al gesprekken op gang kwamen tussen beide kerkverbanden, met het oog op hereniging. ‘Die gesprekken hebben uiteindelijk geleid tot herhaalde aanzoeken van de kant van de NGK naar de GKv. Het heeft tijd gevraagd om ons daarop te bezinnen, maar ten slotte, in 2017, konden we die verzoeken niet meer weerstaan.’

Zingen en bidden

De circa 70 afgevaardigden naar de gezamenlijke vergadering kwamen op 7 en 8 februari voor het eerst bij elkaar. Een belangrijk doel van deze besloten bijeenkomst was kennismaking en bezinning. Onder leiding van begeleiders van het Praktijkcentrum en de NGT is in kleine groepen doorgesproken over het document ‘Verlangen naar een nieuwe kerk.’

Er was in het programma veel tijd ingeruimd voor Bijbellezing, gezamenlijk gebed en aanbidding. Na het unaniem genomen koersbesluit werd bijvoorbeeld  Psalm 150 gezongen: ‘Looft De HEER, uw God, alom.’ Het lied ‘U leert ons lopen over water’ (Opwekking 789) gaf woorden aan wat sommigen ervaren bij het proces van eenwording. Zo werden er tijdens deze dagen meer dan eens, al dan niet gepland, door middel van liederen woorden gegeven aan wat er leefde en speelde.

Uit alles bleek dat door deze gesprekken van hart tot hart het onderlinge vertrouwen gegroeid is. In een evaluatie na afloop van de kennismakingsdagen werd gesproken over vertrouwen om samen door te gaan op de ingeslagen weg: ‘We zitten op de goede toonhoogte.’ Gerefereerd werd aan wat Paulus schrijft in zijn brief aan de Filippenzen: laten we op de ingeslagen weg voortgaan (3:16) vanuit grote verbondenheid met de Geest, eensgezindheid en eenheid in liefde (2:1,2).

Geen dwang

Voorzitter van de regiegroep hereniging Ad de Boer

Voorafgaand aan de bespreking van het koersbesluit maakte regiegroepvoorzitter Ad de Boer duidelijk dat het koersbesluit niet gaat over wat kerken nu plaatselijk al dan niet moeten gaan doen. ‘Het koersbesluit is een vertrekpunt voor de beide vergaderingen. Het zegt niets over het tempo van het vervolgtraject; het is zeker geen mal waar alles doorheen geperst moet worden.’ Oosterhuis benadrukte dat nogmaals in het genoemde interview. Hij weersprak met klem de vrees van plaatselijke kerken: moeten wij nu stante pede gaan fuseren terwijl we daar nog helemaal niet klaar voor zijn? Oosterhuis: ‘Laten de kerken zich daar geen zorgen over maken. Ook als we één kerk worden, kun je nog heel lang plaatselijk naast elkaar een van oorsprong Nederlands Gereformeerde en een van oorsprong vrijgemaakte kerk hebben, die samen deel uitmaken van dat ene nieuwe kerkverband. Er is geen sprake van iets wat als dwang gevoeld moet worden naar aanleiding van dit koersbesluit.’

In het vervolgproces komen nog tal van onderwerpen aan de orde. Schippers noemde er bij de bespreking van het koersbesluit twee: de vraag welke ruimte de nieuwe kerkorde biedt voor verschillen tussen plaatselijke gemeenten, en de uitdaging om zo belijdende kerk te zijn dat je voortbouwt op de kerk van het verleden, en tegelijk rekening houdt met veranderde tijden.

Avondmaal

Na afloop van de bespreking van het koersbesluit is door alle aanwezigen gezamenlijk het heilig avondmaal gevierd onder verantwoordelijkheid van NGKv De Brug uit Nunspeet. In zijn preek over Psalm 133 wees ds. Kees de Groot erop dat het Gods Geest is die de eenwording bewerkt en niet de regiegroep. In de liederen klonk de lof op Vader, Zoon en heilige Geest. ‘Het was een hele fijne, feestelijke viering,’ aldus Schippers, ‘want we hebben ervaren dat we dit ontvangen hebben van God. We weten dat dit niet vanuit menselijke kracht is. We weten, en hebben de afgelopen dagen ervaren, dat God dit in ons werkt. We zijn gedreven door de liefde van Christus. Die gedrevenheid, die verbondenheid, die hebben we met elkaar gevierd in het avondmaal. Dat was fantastisch.’

LV en GS trekken vanaf nu veel samen op. Het koersbesluit vormt de basis om over al die onderwerpen die met de eenwording te maken hebben, gezamenlijk te vergaderen. Het rapport van de regiegroep wordt door de gezamenlijke LV/GS besproken op 7 maart a.s..

 

“Verlangen naar een nieuwe kerk”

“Verlangen naar een nieuwe kerk”

Het gespreksdocument “Verlangen naar een nieuwe kerk” heeft de afgelopen tijd in verschillende samenkomsten weer een rol gespeeld. Tijdens de extra zitting van de landelijke vergadering op 1 februari jongstleden stonden de reacties uit de regio’s op het document en het voorgenomen koersbesluit centraal.  De afgevaardigden naar de landelijke vergadering (NGK) en generale synode (GKv) hebben zich er samen over gebogen tijdens de start van hun gezamenlijke vergadertraject op vrijdag 7 en zaterdag 8 februari.

U kunt het gespreksdocument hier downloaden.

Gereformeerde Kerk Langerak

Gereformeerde Kerk Langerak

Sinds 1 januari van dit jaar vormen de NGK en de GKv Langerak samen de Gereformeerde Kerk Langerak. Dat werd op 5 januari gevierd met een feestelijke dienst in de Bethelkerk in aanwezigheid van tal van gasten, onder wie vertegenwoordigers van andere kerken in Langerak.

Belofte

Het was een indrukwekkend moment toen de leden van de nieuwe gemeente ja zeiden op de door ds. Hans Vel Tromp uitgesproken belofte:

‘Wij beloven hier voor het aangezicht van God dat wij ons als gereformeerde kerk in Langerak en omgeving zullen toeleggen op:

  • het groeien in liefde voor hem, voor elkaar en voor allen die ons gegeven zijn,
  • het delen van de goede boodschap van Jezus in onze eigen omgeving en
  • het ontfermen over hen die ontferming nodig hebben.

Zo willen wij samen één zijn in hem, tot eer van God onze Vader, vanuit de liefde van Jezus, door de kracht van zijn Geest.’

Samen met alle heiligen

In de verkondiging stond ds. Hans Riemer stil bij Paulus’ gebed in Efeziërs 3. ‘Samen met alle heiligen gaan we na vijftig jaar los van elkaar te zijn geweest opnieuw ontdekken hoe we in Christus verbonden zijn en hoe we de hoogte, lengte, diepte en breedte van zijn liefde mogen leren kennen.’ Bij die lengte gaat het volgens hem om de kerk van alle eeuwen. ‘Al die gemeenschappen die God hebben gezocht. We zijn verbonden in en met dat ene lange verhaal van God. Die lengte nemen we mee in hoe we als gemeente doorgaan.’

Bij de breedte signaleerde hij ‘dat we niet vieren dat wij de Gods heil exclusief in bezit hebben. We willen de breedte zoeken: ook andere kerken zoeken als kerken van Christus.’ De hoogte duidt er volgens ds. Riemer op dat ‘we moeten leren dat Gods liefde al ons kennen te boven gaat. Dat mag ons ontspanning geven. God geeft zijn heil, zijn immense genade, zonder terughoudendheid.’ Ten slotte wees hij op de diepte van Gods liefde: ‘God wil ons in de diepte van ons geworstel, onze onmacht, onkunde, eigenwijsheid, vullen met zijn volkomenheid. Hij geeft ons nieuwe grond.’

Loslaten

Ds. Hans Vel Tromp koos op zijn beurt voor Kolossenzen 3: 1-17 en zei: ‘Het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens geldt ook voor gemeenten: oude, vertrouwde gedachten over gemeente-zijn opgeven en nieuwe vormen van gemeente-zijn aantrekken. Stel je even voor dat je al wat oud en vertrouwd is loslaat. Word je daar onzeker van? Echt leren loslaten, lukt dat? Of zij er dingen die je niet kwijt wilt?

Weeg samen als nieuwe gemeente in Langerak: waar word je blij van, wat raakt je, wat vind je lastig, wat hindert je geloof in Jezus? Paulus wijst de gemeente op het nieuwe leven in Jezus. Begin bij hem. Jezus nodigt je uit om je verlangens op hem af te stemmen. Het leven met hem is onze richtlijn bij het afsterven van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens. We moeten ons, persoonlijk en als gemeente, steeds opnieuw laten vernieuwen naar het beeld van Jezus. Laat de vrede van Christus in ons midden zijn. Hij nodigt je uit in deze nieuwe gemeente om je volledig aan hem toe te vertrouwen. Elke plek die jij loslaat, vult hij met zijn vrede.’

Familie

Ook de liederen stonden in het teken van de vrede van Christus en de eenheid van Gods kinderen. Zo werd Opwekking 767 gezongen, een bewerking van Psalm 133:

Hoe mooi en hoe heerlijk als wij als familie, als broers en als zussen, om elkaar geven en open en eerlijk met elkaar omgaan, de vrede bewaren en eensgezind leven. 

En het mooiste geschenk wordt ons gegeven: de zegen van God, een eindeloos leven.

Na de dienst was er een gezamenlijke lunch van gemeenteleden en gasten.

De nieuwe Gereformeerde Kerk Langerak is een streekgemeente met leden uit onder meer Langerak, Waal, Groot Ammers, Schoonhoven, Nieuwpoort en Molenaarsgraaf.

Dagboek besteedt aandacht aan eenheid

Dagboek besteedt aandacht aan eenheid

Het nieuwe jaar is inmiddels een halve maand oud, misschien wat laat voor de aanschaf van een Bijbels dagboek voor 2020. Aan de andere kant, als je het nu koopt, heb je er nog elf-en-een-halve maand plezier van.

Kracht voor elke dag is zo’n Bijbels dagboek, uitgegeven door uitgeverij Vuurbaak. Vijftien leden van verschillende kerken hebben eraan meegewerkt. Op verzoek van de uitgever en met medewerking van de Regiegroep Hereniging NGK-GKv hebben twee predikanten bijdragen geleverd rond het thema kerkelijke eenheid: ds. Jan Mudde van de NGK Haarlem, de geestelijke vader van het ‘huwelijksaanzoek’ dat de NGK vijf jaar geleden aan de GKv deed, en ds. Tiemen Dijkema van de GKv Enumatil, voorzitter van deputaten kerkelijke eenheid.

Kerkverband

Ds. Jan Mudde scant in de maand juni de brief van Paulus aan de Korintiërs op thema’s die met kerkelijke eenheid te maken hebben. Hij schrijft onder meer over eenheid en leiderschap, eenheid en bescheidenheid, eenheid en onverdraagzaamheid en eenheid en kwesties. Een paar citaten. ‘Het fenomeen “kerkverband” heeft de afgelopen jaren aan betekenis ingeboet. Deels heeft dat te maken met een prachtige ontwikkeling: de plaatselijke samenwerking wordt steeds belangrijker. Deels ook is het een reactie op de ware kerkgedachte en een al te krampachtig kerkverbandelijk denken. Maar zeker ook heeft het te maken met het toegenomen individualisme: ieder doet wat goed is in eigen ogen. Dan wordt het hoog tijd samen weer dat zinnetje te gaan herkauwen: “Dat is wat ik overal aan iedere gemeente leer” (1 Korintiërs 4:17). Het nodigt ons als gemeenten van Christus uit om de onderlinge verbondenheid te beleven en die concreet gestalte geven.’

 

Doop

Naar aanleiding van  1 Korintiërs 1:17 (‘Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen’) wijst Mudde erop dat het evangelie en de doop wel samengaan, maar niet samenvallen. ‘De doop is een prachtige gestalte van het evangelie, maar niet het evangelie zelf. Kunnen we hiervan leren heel de discussie over de doop in de juiste verhoudingen te zien?’

Over excommunicatie schrijft hij naar aanleiding van 1 Korintiërs 5:13 (‘Verwijder wie kwaad doet uit uw midden’): ‘Het evangelie betekent Gods genadige “ja” tegen elke zondaar. Maar het evangelie van Gods genade veronderstelt een niet minder krachtig “nee” tegen de zonde… . Jezus noemt zijn leerlingen zout van de aarde en licht in de wereld. Dat kunnen we alleen zijn als we ook de grenzen van de eenheid bewaken.’

Familie

Ds. Tiemen Dijkema neemt de maand november voor zijn rekening en gaat sprongsgewijs de Bijbel door – van Genesis via Rechters en Ezechiël naar Openbaring – rond de thema’s kerk en kerkelijke eenheid. Naar aanleiding van Rechters 4:11 schrijft hij over ‘een beetje buiten het verband geraakte familie’: ‘Kom ga met ons en doe als wij betekent niet: doe het exact zoals wij denken dat het moet. Het betekent wel: volg deze God, van harte, net als wij proberen te doen, en je zult het goed hebben.’ De verschillen tussen de apostelen, genoemd in Handelingen 1, brengen hem tot de uitspraak: ‘We vinden elkaar in de kerk niet in de eerste plaats in gedeelde opvattingen of dezelfde politieke partij en hetzelfde blad en omdat je over alles gelijk denkt. We vinden elkaar omdat we één Heer geloven. En omdat je dat ook benoemt en met elkaar deelt.’

Kom ga met ons en doe als wij betekent: volg deze God, van harte, net als wij proberen te doen, en je zult het goed hebben.

Bijzondere gaven

De woorden van Paulus in Romeinen 12 over de gaven die de Geest aan mensen geeft, trekt Dijkema breder: ‘De ene gemeente heeft bijzondere gaven op het ene gebied en een andere gemeente weer op een heel ander terrein.’ Hij signaleert datzelfde bij uiteenlopende kerktypen als kerken met een gereformeerde of een evangelische inslag. ‘Ik ben blij met wat de ander doet en de ander is blij met wat ik doe. We zien elkaars kracht en leren van elkaar. We zien ook elkaars beperking en daarin willen we elkaar corrigeren en aanvullen.’ Drie dagen achter elkaar staat hij stil bij Handelingen 15. De apostelen zoeken daar een weg in het diepgaande conflict rond de besnijdenis dat christenen uit de Joden en uit de heidenen verdeeld hield.

Over het besluit dat zij ‘samen met de heilige Geest’ hebben genomen schrijft Dijkema: ‘Dat is een sterke overtuiging: wij met de Geest. Let op de groeiende overtuiging die de Geest schenkt. Luister goed naar elkaar, zoek de boeken er op na, let vooral ook op de weg die God gaat en die de Geest aanwijst. Praat er samen over. Bid. Bid nog eens. Neem dan het besluit. Vertrouw op Gods Geest. En vind je eenheid weer in Jezus Christus.’

Kracht voor elke dag is zoals gezegd uitgegeven door Uitgeverij Vuurbaak en voor 11,99  te koop in de boekhandel.

LV-GS2020: in de startblokken

LV-GS2020: in de startblokken

Op 7 en 8 februari gaan de leden van de GKv-synode (GS) en de Landelijke Vergadering (LV) van de NGK voor het eerst samen aan slag. Ze beginnen met een retraite in conferentiecentrum Mennorode in Elspeet, waarin ruimte gemaakt wordt voor kennismaking, geloofsgesprekken en gebed. Daarna volgt een bespreking van het rapport van de regiegroep (op de homepage te downloaden) over het eenwordingsproces van beide kerken. Daarbij komen onder meer het document Verlangen naar een nieuwe kerk en het koersbesluit op tafel.

In het koersbesluit stelt de regiegroep voor om als GKv en NGK na het in 2017 uitgesproken verlangen naar kerkelijke eenheid verder te gaan op de weg naar de vorming van één kerkgemeenschap en dat als uitgangspunt te nemen voor alle overige besluiten van GS en LV. Over het tempo van de eenwording wordt pas veel later in het vergaderproces van GS en LV gesproken. De bezinningsdagen worden afgesloten met een gezamenlijke viering in kerkgebouw Het Kruispunt van de NGK Zeewolde.

Peiling

Met het oog op die gezamenlijke bespreking van Verlangendocument en koersbesluit staat de LV in een extra vergadering op 1 februari stil bij de uitkomsten van een peiling over de eenwording onder de NGK-gemeenten, die deze maand door de regio’s wordt gehouden.

In de afgelopen weken stonden op de GKv-synode de contacten met buitenlandse kerken centraal. Er waren ontmoetingen met 25 afgevaardigden uit veertien landen, met onder meer workshops en bijeenkomsten over thema’s van wederzijds belang zoals jeugdwerk in de kerk. Op 9 januari was er in de Petrakerk in Harderwijk een avondmaalsdienst met de buitenlandse gasten. Ook kwamen de zorgen van een aantal buitenlandse kerken over de koers van de GKv (o.a. de besluiten over de vrouw in het ambt) aan de orde. De GKv-synode nam afscheid van enkele buitenlandse kerken die om die reden de band met de GKv hebben verbroken. Ook werd een nieuwe zusterkerk welkom geheten: de Gereja Kristus Tuhan uit Indonesië.

Ook de LV van de NGK besprak de relaties met buitenlandse kerken, in aanwezigheid van afgevaardigden uit Canada en Soemba, die de LV toespraken. Daarnaast werd het besluit genomen om de overgang van GKv-predikanten en -kandidaten naar NGK-gemeenten te vereenvoudigen en daaraan geen andere eisen meer te stellen dan gelden voor NGK-predikanten en -kandidaten. Op de tafel van de GKv-synode ligt een vergelijkbaar voorstel.

Volg wat er op de landelijke vergadering en synode gebeurt op www.lv-gs2020.nl.

FAQ

FAQ

Veel gestelde vragen

Over de eenwording van NGK en GKv leven binnen de kerken vragen. Soms worden die rechtstreeks aan de Regiegroep gesteld, soms komen we ze op een andere manier op het spoor. We pakken een paar van die vragen op en voorzien ze van een antwoord.

Hoe groot zijn GKv en NGK eigenlijk?

De GKv telt ca. 115.000 leden met 259 gemeenten en 264 dienstdoende predikanten. De NGK heeft ca. 33.000 leden met 88 gemeenten en 79 predikanten in actieve dienst. De grootste NGK-gemeente is die in Houten met 1985 leden, de kleinste die in Sleeuwijk met 36 leden; in de GKv is Spakenburg-Zuid met 2254 leden de grootste en Ten Post met 37 leden de kleinste.

Wordt de kleine NGK niet gemakkelijk overvleugeld door de grote GKv?

Er is inmiddels tientallen jaren ervaring opgedaan met samenwerkingsgemeenten van CGK, GKv en/of NGK met sterk verschillende getalsverhoudingen: soms is de GKv daarin (veruit) de grootste, soms de CGK, soms de NGK.  Juist bij ongelijke getalsverhoudingen is men er vaak extra op gespitst om het oecumenisch karakter van het samenwerkingsverband te bewaren en dominantie van de grote partner over de kleinere te voorkomen. Bovendien is de ervaring in samenwerkingsgemeenten dat kerkelijke discussies zelden verlopen langs de lijnen van de oorspronkelijke ‘bloedgroepen’. Die plaatselijke ervaring geeft vertrouwen voor de landelijke eenwording. Goede kerkordelijke afspraken, alert zijn op cultuurverschillen en vooral oog hebben voor ‘het belang van de ander’ (Filipp. 2) zijn daarbij belangrijk. 

Moet landelijke eenwording van NGK en GKv leiden tot plaatselijke eenwording?

Het is mooi als gemeenten elkaar vinden in de eenheid in Jezus Christus en besluiten om samen verder te gaan. Waar dat is gebeurd, klinken enthousiaste verhalen over wat God daarin geeft. Maar dat laat zich niet afdwingen. Het moeten eigen keuzes zijn van zelfstandige gemeenten. Zij gaan daarover. Er is en er komt dus geen verplichting om op korte of lange termijn plaatselijk één gemeente te worden. Op het gebied van plaatselijke samenwerking en integratie kan er veel, maar er moet niets. Probeer als gemeenten vooral samen een antwoord te zoeken op de vraag: wat dient Gods Koninkrijk in onze plaatselijke situatie? Zie verder de Handreiking Plaatselijke Samenwerking met tal van tips en adviezen.

Gaat het niet opeens heel snel met de eenwording?

Dat ligt er aan hoe je het bekijkt. Vanaf 2017, toen beide kerken gezamenlijk het verlangen uitspraken om één kerkgemeenschap te gaan vormen, gaat het inderdaad snel: plaatselijk zoeken steeds meer gemeenten contact met elkaar en het enthousiasme waarmee en het tempo waarin landelijke commissies en deputaatschappen elkaar vinden, is opmerkelijk. Op de tafel van de GKv-synode en de landelijke vergadering van de NGK liggen tal van voorstellen om het proces van eenwording voort te zetten en daar invulling aan te geven.

Hoogtepunt was het besluit van de Landelijke Vergadering van de NGK in 2014 om aan de GKv een ‘huwelijksaanzoek’ te doen: ‘Wij willen op termijn één kerk met jullie vormen.’ In 2017 zei de GKv-synode ja op dat aanzoek.

Maar de huidige ontwikkelingen hebben een lange aanloop gekend. Ook al vóór 2017 was Gods Geest aan het werk en groeiden GKv en NGK steeds meer naar elkaar toe. Vanaf 2000 is de herkenning van de eenheid in Jezus Christus doorgebroken, zijn de verschillen tussen GKv en NGK steeds kleiner geworden en is in intensieve gesprekken de ene na de andere barrière voor kerkelijke eenheid geslecht. Daar is steeds aan de kerken verslag van gedaan en op synodes en landelijke vergaderingen over gesproken en besloten. Hoogtepunt was het besluit van de Landelijke Vergadering van de NGK in 2014 om aan de GKv een ‘huwelijksaanzoek’ te doen: ‘Wij willen op termijn één kerk met jullie vormen’. In 2017 zei de GKv-synode ja op dat aanzoek.

Betekent eenwording van GKv en NGK dat het contact met andere kerken en kerkgemeenschappen buiten beeld raakt?

Nee, beslist niet. De roeping om de eenheid te zoeken met ieder die Jezus Christus liefheeft, eindigt niet bij onze naaste familie. We hebben als GKv en NGK niet alleen oog voor elkaar. De praktijk laat eerder het tegenovergestelde zien. Er zijn tal van samenwerkingsverbanden met CGK-gemeenten;  die willen we eerder uitbreiden dan opofferen. Daarnaast wordt er door GKv- en NGK-gemeenten in steeds vaker hartelijk samengewerkt met gemeenten die tot de PKN behoren of met Evangelische  of Baptistengemeenten om mensen in stad, dorp of wijk in woord en daad met de liefde van Christus te bereiken.

Waarom gaan we niet gelijk samen met de PKN?

De contacten met geloofsgenoten en verwante gemeenten in de PKN zijn vaak zo hartverwarmend dat ze het verlangen wekken om samen met hen in één kerk te zitten. Op plaatselijk vlak is dat soms al mogelijk, maar landelijk is dat ingewikkelder. Het belangrijkste is de grote diversiteit in belijden binnen de PKN: van orthodox tot vrijzinnig. Ook de centrale aansturing in de PKN maakt toetreding tot dit kerkverband moeilijk. Intussen werken GKv en NGK via het vijfkerkenoverleg en de Raad van Kerken steeds intensiever met de PKN samen. Sinds enkele jaren kunnen PKN-predikanten onder voorwaarden in de NGK voorgaan; een vergelijkbaar voorstel ligt op de tafel van de GKv-synode. In de praktijk gebeurt dat trouwens al.

Plaatselijke samenwerking

Plaatselijke samenwerking

Terwijl de synode en de landelijke vergadering zich in februari over het definitieve besluit tot hereniging gaan buigen, gaat de samenwerking tussen NGK en GKv op lokaal niveau onverminderd door. Hieronder een aantal gebeurtenissen uit de afgelopen weken.

Deelnemers kerkenradendag

In Dronten hielden vier gereformeerde kerken (CGK, NGK en tweemaal GKv) begin november een gezamenlijke kerkenradendag rond het thema: ‘Uw koninkrijk kome in Dronten.’ ‘Over samen eenheid vormgeven vanuit beweging rond de kern. Goed nieuws zijn voor Dronten.’ zo werd op Twitter de spits van de dag samengevat. NGK-predikant Fritz Krüger verwoordde het zo: ‘Het was een dag vol inspiratie, dromen, delen en plannen maken: soms taai, soms ontroerend, maar vooral hoopvol en bemoedigend.’

 

Triomfatorkerk, Barendrecht

In Barendrecht trok de NGK een aantal zondagen in november en december in bij de GKv Barendrecht-Pernis-Albrandswaard, omdat hun eigen Maranathakerk werd verbouwd. Drie zondagen werden er in de Triomfatorkerk gezamenlijke kerkdiensten gehouden. Ook in de afgelopen zomermaanden werd er al samen gekerkt.

In de GKv Houten ging voor het eerst een predikant van de NGK-zusterkerk in Houten voor in de persoon van ds. Richard Roest.

Na een vacante periode van twee jaar kreeg de Zaankerk (GKv/NGK) zicht op een nieuwe predikant. Kandidaat Marten Wybe van der Veen nam een beroep van Zaandam aan.

De GKv De Verbinding en de NGK Het Kruispunt in Alphen aan den Rijn deden van oktober tot december een gezamenlijk gemeenteproject: ‘Neem verantwoordelijkheid voor jouw leven.’ Op vijf themazondagen en in circa vijftien kerkelijk gemengde gespreksgroepen werden vijf deelthema’s aan de hand van werkmateriaal besproken:

  1. Met een gerust hart de Bijbel vertrouwen
  2. Het grote verhaal (over bijbel lezen)
  3. Uw wil geschiede (over ons bidden)
  4. Als God nee zegt (onverhoorde gebeden)
  5. Een en al oor (over geestelijk groeien en luisteren naar God)

Het thema en de uitwerking werden ontleend aan een vergelijkbaar project in Oasis Church in de Canadese stad Winnipeg. Meer informatie over het gemeenteproject is hier te vinden

Eredoctoraat voor ds. Henk de Jong

Eredoctoraat voor ds. Henk de Jong

Theologische Universiteit maakt ds. Henk de Jong (NGK) eredoctor

Op 6 december 2019 werd aan drs. Henk de Jong (87), emeritus predikant in de NGK, door de Theologische Universiteit in Kampen een eredoctoraat verleend vanwege zijn onderscheidende bijdrage aan de ontwikkeling van de Bijbelse theologie. De Jong studeerde in de jaren 50 van de vorige eeuw in Kampen en publiceerde bijna twintig boeken, onder meer over Deuteronomium, 1 Samuel, de Bergrede en de rede van Stefanus in Handelingen 7. Volgens rector dr. Roel Kuiper ontwikkelde hij op tal van terreinen ‘nieuwe visies vanuit een grondige oriëntatie op de brontalen en bronnen zelf in een zorgvuldige en creatieve exegese die niet om de vragen heenloopt.’

Prof. dr. Gert Kwakkel, die tijdens de plechtigheid in Kampen de zogenaamde ‘laudatio’ uitsprak, typeerde de studie ‘Van Oud naar Nieuw. De ontwikkelingsgang van Oude naar Nieuwe testament’ (over thema’s als verbond en verkiezing) uit 2002 als het hoogtepunt van het theologische oeuvre van De Jong. ‘Het zandlopermodel, dat u onder andere in dit boek ontwikkelt, heeft een vaste plaats verworven in het onderwijs aan deze universiteit.’ Kwakkel memoreerde dat De Jong altijd theologie bedreef met de gemeente van Jezus Christus op het netvlies en verwees daarvoor naar zijn vele artikelen in het blad Opbouw en zijn theologisch onderwijs aan a.s. NGK-predikanten. Over de kritiek die Henk de Jong in de loop der jaren ten deel is gevallen zei hij: ‘Duidelijk is in elk geval dat u nooit geprobeerd hebt u zelf te beschermen door uw beschouwingen te hullen in omfloerste taal. U ging serieus in op reële problemen en wilde de Heilige Schrift zo verstaan als zij zichzelf geeft en verstaan wil worden. Daarom grensde u zich af, enerzijds tegen pogingen om alle problemen op te lossen en alles glad te strijken, en anderzijds tegen zóveel aandacht voor het menselijke in de Bijbel dat het wonder van Gods spreken achter de horizon verdwijnt.’

‘Wie revolutionair denkt, gooit alles van een besmet verleden weg, maar de Here God zoekt altijd naar wat van dat verleden nog bruikbaar is. Daarin is Hij antirevolutionair (ds. de Jong in zijn diesrede)

Tijdens de plechtigheid in Kampen sprak De Jong de diesrede uit over ‘De drie zwaarden’ n.a.v. 1 Koningen 19:15-18 : ‘De botte bijl van Hazaël, het grove kapmes van Jehu en het tweesnijdende profetische zwaard van Elisa: het precisiezwaard van de Geest, het Woord van God.’ Met als boodschap voor onze tijd met ‘dezelfde verbondsafval en geloofsverlating waarmee de Here God getergd wordt’: het zwaarden van de seculiere pers (links én rechts) waarmee men verschillende kwaden te lijf gaat, kan wel bestraffen, maar niet helen, terwijl de lancet van de zuivere bediening van Gods Woord straft én tegelijk heilzaam is. ‘Alleen God kan met zijn Woord het kwaad in het volk bestrijden.’

De naam van Henk de Jong is ook verbonden aan de leerstoel aan de TUK die bezet wordt door prof. dr. Jaap Dekker. Die sprak op Twitter van ‘een bijzonder moment dat veel NGK-ers diep ontroerd heeft’. Universitair docent dr. Hans Burger schreef op Twitter: ‘Mooi en ontroerend om mee te maken – moment van verzoening tussen GKv en NGK.’ Behalve De Jong nam ook de Amerikaanse filosoof en ethicus Richard Mouw een eredoctoraat in ontvangst.

Foto’s: Lyanne de Haan – Wilts

Zeewolde en Goes: vergaderingen gestart

Zeewolde en Goes: vergaderingen gestart

In de eerste helft van november zijn zowel de landelijke vergadering (NGK) als de synode (GKv) geopend, respectievelijk in Zeewolde en in Goes.

De landelijke vergadering ging op 8 november van start met een bidstond in Het Kruispunt in Zeewolde, waar ook de vervolgbijeenkomsten zullen worden gehouden. Voorzitter ds. Willem Smouter stond in zijn overdenking stil bij het bijzondere karakter van deze LV, die voor een groot deel in het teken staat van het proces van eenwording met de GKv. De NGK en GKv moeten bouwen aan die eenheid, maar uiteindelijk is het God die de eenheid geeft, benadrukte hij. Lees hier de overdenking over 2 Samuël 7:1-16.

Frans Schippers, voorzitter van de landelijke vergadering

Vervolgens werd Frans Schippers gekozen tot voorzitter van de LV. Schippers is lid van de NGK Heemstede en in het dagelijks leven werkzaam als directeur en commandant bij de veiligheidsregio Kennemerland. Ook de afgelopen drie jaar maakte hij als tweede preses al deel uit van het moderamen. De andere bestuursleden van het nieuwe moderamen zijn Sander Datema (2e preses), Hester Tjalma-den Oudsten (1e scriba) en Ben Vreugdenhil (2e scriba). Op de eerste zittingsdag op 9 november heeft de LV zich onder andere gebogen over de rapportage van de Regiegroep, die de eenwording tussen beide kerkgenootschappen voorbereidt. De volgende zitting is op 11 januari en staat grotendeels in het teken van contact met buitenlandse kerken.

Op de LV-zitting van 1 februari koppelen de afgevaardigden terug, in hoeverre de kerken die zij vertegenwoordigen het eens zijn met het document Verlangen naar een nieuwe kerk en met voorstel voor een het koersbesluit. In dat koersbesluit wordt expliciet uitgesproken dat het proces naar de vorming van één kerkgemeenschap wordt voortgezet en uitgangspunt vormt voor de verdere besluiten van synode en landelijke vergadering.

Melle Oosterhuis, preses van de synode

Een week later werd de synode geopend in de Ontmoetingskerk in Goes, ook voorafgegaan door een bidstond. Ds. Melle Oosterhuis, preses van de synode van Meppel (2017)  hield tijdens die bidstond een preek over Efeziërs 3:17-19, een tekst die voor hemzelf veel betekend heeft in de afgelopen jaren, zo vertelde hij na afloop in een interview. De kern van de preek was dat we elkaar in de volle breedte van Gods kerk, ook wereldwijd, nodig hebben om zijn heil te doorgronden, en dat het de Geest is die ons in liefde aan elkaar verbindt. Lees hier de preek over Efeziërs 3:17-19.

Tijdens de constituerende vergadering op 16 dec. jl. werd Oosterhuis opnieuw tot preses gekozen. Ds. Dinand Krol uit Terneuzen is assessor, ds. Rob Vreugdenhil uit Capelle aan den IJssel scriba 1 en ds. Arjan Koster uit Gouda scriba 2. Belangrijke onderwerpen op de agenda van de synode zijn onder andere de toelating van vrouwen tot de ambten, naar aanleiding van revisieverzoeken uit de kerken; de voorgenomen hereniging met de NGK en de contacten met kerken in het buitenland. Ook de synode ontmoet in de tweede week van januari afgevaardigden uit het buitenland.

 

 

Volg wat er op de landelijke vergadering en synode gebeurt op de speciale website voor landelijke vergadering en synode.

 

Reageren op de concept-kerkorde: uiterlijk 1 jan. a.s.

Reageren op de concept-kerkorde: uiterlijk 1 jan. a.s.

De gemeenten van GKv en NGK hebben nog tot 1 januari 2020 de tijd om te reageren op het voorstel voor een nieuwe kerkorde voor NGK/GKv. De tekst van en de toelichting op de nieuwe kerkorde zijn medio juni 2019 aan alle kerkenraden gestuurd met het verzoek om er commentaar op te leveren. Dat kan dus nog steeds, maar niet lang meer.

U kunt de concept-kerkorde en een uitgebreide toelichting hieronder downloaden:

Concept-kerkorde

Toelichting bij de concept-kerkorde

Na ontvangst van de reacties uit de kerken gaat de Werkgroep toekomstige kerkorde ermee aan de slag om te bezien of het voorstel naar aanleiding daarvan moet worden aangepast. In het voorjaar van 2020 zal een tweede publieksversie van de kerkorde aan de kerken worden toegezonden. Die versie is bedoeld voor behandeling door GS en LV in het najaar van 2020.

Reacties zijn welkom op dit mailadres: kerkorde@ngk.gkv.nl