Eenwordingsbesluiten en kerkorde

Eenwordingsbesluiten en kerkorde

D.V. op 15 april a.s. komen de afgevaardigden naar de LV/GS voor het laatst bij elkaar. Zij hebben al het voorbereidende werk afgerond, en hoeven dan alleen nog de officiële en formele eenwordingsbesluiten te bekrachtigen. De kern daarvan is datgene wat al op 2017 als intentie en in 2020 als doel is uitgesproken en waar jaren van voorbereiding aan voorafgegaan zijn:

‘De Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt), in generale synode bijeen, en de Nederlands Gereformeerde Kerken, in landelijke vergadering bijeen, besluiten zich per 1 mei 2023 te verenigen tot de Nederlandse Gereformeerde Kerken.’

Het afgeleide tweede besluit bevat zorgvuldig uitgewerkte bepalingen die onder andere continuïteit waarborgen en het geldend recht vastleggen. Daartoe aanvaarden de Nederlandse Gereformeerde Kerken de kerkorde en regelingen die zijn vastgesteld door de LV/GS van Zoetermeer.

Je kunt de LV/GS-bijeenkomst van 15 april vanaf 9:30 live volgen op deze pagina. Na afloop van de bijeenkomst volgt om 11:00 u. een dankdienst, waarin het heilig avondmaal gevierd wordt. Je bent van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. Locatie: Piet Heinplein 13, Zoetermeer.


Download hier het document met de voorgestelde tekst van de eenwordingsbesluiten en lees ook de bijbehorende toelichting (pag. 3 en verder).

De nieuwe kerkorde en de bijbehorende regelingen zijn hier te vinden.

 

 

Regeling regionale vergaderingen

Regeling regionale vergaderingen

De eerste plek waar de kerken in het nieuwe kerkverband elkaar tegenkomen, is de regionale vergadering. Dat is niet alleen straks na 1 mei, maar blijvend. In de regionale vergadering klopt het hart van het kerkverband. Als hulpmiddel voor een gezond functionerend hart is een ‘regeling voor de regionale vergadering’ waardevol. Aanvullend aan de kerkorde maak je als kerken daarin afspraken over hoe je met elkaar meeleeft, van elkaar leert, samen dingen aanpakt.

De Werkgroep Toekomstige Kerkorde heeft een model voor zo’n regeling geschreven, als handreiking. Daarin staan verschillende opties en suggesties naast elkaar. Elke regionale vergadering kan alle keuzes zelf maken, zolang het in lijn is met de kerkorde.
Dit handige hulpmiddel kun je hieronder downloaden. Verdere informatie en contactgegevens voor ondersteuning zijn te vinden in de voorafgaande toelichting.

Download de Handreiking regeling regionale vergadering met toelichting en bijlagen

ICHTHUS als logo voor de nieuwe NGK

ICHTHUS als logo voor de nieuwe NGK

Het logo van de nieuwe Nederlandse Gereformeerde Kerken: Jezus centraal

Op 21 maart, de eerste dag van de lente, is het logo van de toekomstige NGK gepresenteerd. Het logo verbeeldt een rechtopstaand ICHTHUS-symbool, het bekende ‘visje’. Met de keuze voor dit klassieke symbool in een nieuwe, eigentijdse vormgeving wordt verbeeld dat de nieuwe kerkgemeenschap voortbouwt op het fundament dat eeuwen geleden gelegd is: Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser. Ook kun je in het logo iets zien van samengaan in een opwaartse beweging van aanbidding. De kleurstelling is gekozen in samenhang met het motto ‘Hoopvol onderweg in Gods wereld’.

Direct naar de downloads? Die staan onderaan dit bericht.

 

 

Het beeldmerk is opgebouwd uit twee gedeeltelijke cirkels die elkaar ontmoeten. Deze lijnen  vormen samen een staand Ichthus-symbool, het bekende visje. Het Griekse woord ICHTHUS,  dat vis betekent, bestaat uit de eerste letters van de woorden Jezus Christus, Zoon van God,  Verlosser in die taal. Jezus is het fundament van de kerk; in het geloof draait het om Hem. Dat  geven we weer met dit beeld.
In het beeldmerk wordt ook symbolisch verbeeld hoe twee kerkgemeenschappen elkaar ontmoeten. Daar waar de twee gedeeltelijke cirkels elkaar raken, ontstaat een lijnenspel. Kleuren  vermengen zich en vormen samen nieuwe kleuren. Die nieuwe kleuren staan voor de  harmonische veelkleurigheid van de nieuwe Nederlandse Gereformeerde Kerken. Andere  associaties die het beeldmerk oproept zijn een figuur in aanbidding en de emoji van biddende handen.

De kleuren van het beeldmerk staan symbool voor aarde (groen), water (blauw) en licht  (okergeel), verwijzend naar Genesis 1. De kleuren groen, blauw en okergeel sluiten nauw aan  bij het motto van de Nederlandse Gereformeerde Kerken: Hoopvol onderweg in Gods wereld,  dat terugkomt onder het beeldmerk. ‘Hoopvol’ verwijst naar het licht, ‘Gods wereld’ verwijst  naar aarde en water.

Het woordmerk wordt in drie regels onder elkaar geschreven, waarbij het accent ligt op de vetgedrukte woorden ‘Gereformeerde’ en ‘Kerken’. Doordat de woorden zo geplaatst worden, lees je van boven naar beneden de afkorting NGK die hoort bij de nieuwe kerkgemeenschap.

Het beeld- en woordmerk zijn ontworpen door communicatie- en adviesbureau IDD. Een aantal focusgroepen en andere betrokkenen hebben waardevolle inbreng geleverd tijdens het proces van totstandkoming.

 


Downloads

Download het gehele logo als pdf

Download het gehele logo als jpg

Download enkel het beeldmerk als jpg

We moedigen kerken aan om het logo zelf ook actief te gaan gebruiken. Op het onderstaande stylesheet staat gedetailleerde informatie over de gebruikte kleuren en het lettertype, en staan een aantal voorbeelden van hoe je de naam van je eigen kerk gebruiken kunt in combinatie met het logo. 

Stylesheet met kleurcoderingen en voorbeelden

Heb je vragen over het gebruik van het logo, mail dan naar communicatie@ngk.nl.

LV schaart zich achter pensioenvoorstel

LV schaart zich achter pensioenvoorstel
De harmonisatie van de predikantspensioenen vormde in de aanloop naar de eenwording van NGK en GKv een ingewikkeld dossier. Op 11 maart jl. hebben de afgevaardigden naar de Landelijke Vergadering zich in aanwezigheid van de afgevaardigden naar de Generale Synode achter het voorstel voor die harmonisatie geschaard.

Alleen als de toekomstige Nederlandse Gereformeerde Kerken de pensioenvoorziening voor predikanten uniform geregeld hebben, kan de eenwording van NGK en GKv daadwerkelijk plaatsvinden; predikanten kunnen dan namelijk binnen dat nieuwe kerkverband zonder consequenties voor hun latere pensioenuitkering overgaan naar een nieuwe standplaats. Die uniformiteit, komend vanuit twee heel verschillende systemen, is met het aannemen van het voorstel nu vanuit de LV gewaarborgd. Het NGA-rapport bevat de gedetailleerde voorstellen. Dat rapport kunt u hier vinden.

Het voorstel is tot stand gekomen door samenwerking van de Nederlands Gereformeerde instelling voor Arbeidszaken (NGA) met de Vereniging Samenwerking Emeritering (VSE). De GKv-kerken spreken zich er op 12 april in een ledenvergadering van VSE over uit. De verwachting is dat zij ook met het voorstel instemmen.

Nieuwe regio’s, nieuwe kansen

Nieuwe regio’s, nieuwe kansen

‘Het hart van het kerkverband klopt in de regio’s. Daar ontmoeten de kerken elkaar.’ Dat is de openingszin van de Handreiking nieuwe regio’s, die ruim een jaar geleden geschreven en verspreid is. De huidige 28 classes (GKv) en 8 regionale vergaderingen (NGK) worden bij de eenwording van de beide kerkgenootschappen samengevlochten tot 28 nieuwe regio’s. In alle regio’s behalve Zeeland verandert de groep van kerken die op regionaal niveau samenwerken.

De Regiegroep Hereniging stelde bij de publicatie van de Handreiking: de nieuwe regio’s moeten zelf zorgen dat ze ook daadwerkelijk gevormd worden en gaan functioneren. Het advies was om tijdig te beginnen met kennismaking, en dan te bespreken of er een voorbereidingscommissie nodig is om de overgang van de oude naar de nieuwe situatie te begeleiden.
Recent heeft de Regiegroep gepolst hoe het er in de nieuwe regio’s voorstaat en of er een begin gemaakt is met de kennismaking en de inrichting van het samenwerkingsverband. De uitkomsten van een informatieve belronde laten een wat wisselend beeld zien, maar over het algemeen zijn de kerken vol goede moed aan de samenwerking begonnen.

Samenroepende kerk
In elke regio is een kerk aangewezen als initiatiefnemer om de kerken die samen een nieuwe regio gaan vormen bij elkaar te roepen. De meeste samenroepende kerken hebben die taak inmiddels op zich genomen. Vrijwel alle kerken zijn al eens in het nieuwe regionale samenwerkingsverband bij elkaar geweest om met elkaar kennis te maken of hebben op korte termijn een eerste bijeenkomst gepland staan. Waar niet alle regio’s zich van bewust zijn is dat er kort na de eenwording in mei al een eerste officiële regiovergadering moet plaatsvinden om afgevaardigden te kiezen naar de in het najaar van 2023 geplande synode van Deventer. Zij zullen daar binnenkort nogmaals expliciet aan herinnerd worden.

Meedoen
In de meeste nieuwe regio’s doen alle kerken die erbij ingedeeld zijn daadwerkelijk mee in dat samenwerkingsverband. Van een handjevol plaatselijke kerken is nog niet duidelijk of ze na de eenwording van NGK en GKv deel willen gaan uitmaken van de toekomstige Nederlandse Gereformeerde Kerken. De Handreiking nieuwe regio’s zegt over kerken met moeiten en bezwaren: Er is bij de start van de nieuwe regio’s alle ruimte om over die moeiten en bezwaren met elkaar in gesprek te gaan. Vertrouwen moet groeien en dat groeiproces kost tijd. Het gebeurt vooral als kerken samen op weg gaan achter Christus aan, en bij een open Bijbel het aangezicht van God zoeken.
Voor drie GKv-kerken, namelijk Capelle aan den IJssel-Noord, Vroomshoop en Urk, geldt dat ze al hebben besloten om niet mee te gaan bij de eenwording.

Model
Van regio’s wordt verwacht dat ze een eigen regeling opstellen waarin ze vastleggen welke kerken in haar vertegenwoordigd zijn, wanneer en hoe de vergaderingen worden gehouden en wie welke taken heeft. Sommige kerken zijn daar al mee bezig geweest, maar andere wachten nog op het model dat daarvoor in de maak is. Dat model staat naar verwachting half maart op deze website. In de Handreiking plaatselijke uitwerking van de landelijke hereniging, die nu al op de homepage staat, is ook de nodige informatie te vinden. Die Handreiking wordt geregeld uitgebreid en aangevuld. Op de homepage staat altijd de meest actuele versie.

Alles over de nieuwe regio-indeling en welke consequenties die heeft voor de plaatselijke kerken vind je in de Handreiking nieuwe regio’s.

Kerken, werk aan de winkel

Kerken, werk aan de winkel

De eenwording van NGK en GKv brengt voor alle kerken de nodige veranderingen met zich mee, ook als je plaatselijk zelfstandig naast elkaar blijft bestaan, als je al samengegaan bent of intensief samenwerkt, en zelfs als er helemaal geen kerk van het andere landelijke kerkverband in je omgeving te vinden is. De Regiegroep Hereniging heeft alles wat kerken moeten regelen op een rijtje gezet in een Handreiking plaatselijke uitwerking van de landelijke hereniging. Over sommige zaken moet al snel beslist worden. Een voorbeeld: de nieuwe Kerkorde schrijft voor dat elke kerkenraad een plaatselijke regeling vaststelt. Daarin moet vóór 1 mei 2023 vastgelegd worden wat de naam van de kerk is en of de diakenen deel uitmaken van de kerkenraad.

Download hier de Handreiking plaatselijke uitwerking van de landelijke hereniging, versie 2, 1 maart 2023.

Of lees de Handreiking op je scherm:

Handreiking Plaatselijke uitwerking van de landelijke hereniging versie 1 maart 2023

Stop pijn rond hereniging niet weg

Stop pijn rond hereniging niet weg

Een bericht van de Commissie Verzoening en Recht

De officiële datum van de hereniging nadert. Voor veel mensen een moment om naar uit te zien en dankbaar voor te zijn. Maar niet voor iedereen. Je kunt bijvoorbeeld best blij zijn voor de kerken als geheel, maar er tegelijk voor jezelf moeite mee hebben vanwege wat je in het verleden hebt meegemaakt. Nog lastiger wordt het als je het gevoel krijgt dat je daar eigenlijk niet meer over praten mag. Misschien zou je dat zelf ook liever niet doen; want wie wil er nou graag spelbreker zijn? Misschien heb je in de voorbije jaren gedacht: Ach, het duurt nog wel een tijdje, ik ga me daar nu nog niet druk over maken. Maar nu is het bijna zover, en je merkt dat het nog steeds schuurt en wringt.

Een andere groep die misschien nog pijn en verdriet ervaart heeft de kerk verlaten of het geloof vaarwel gezegd. Misschien zijn er in de kring van uw familie, vrienden of kennissen mensen van wie u weet dat zij zelf of via hun ouders of grootouders de pijn van de scheuring hebben ervaren en die nog altijd met zich meedragen.

We zijn ons ervan bewust dat we niet alle pijn en verdriet uit het verleden kunnen wegnemen. God zelf is de enige die alle tranen kan en zal afwissen. Maar wat we wel willen en kunnen, is zoveel mogelijk ruimte bieden om samen het verleden onder ogen te zien en zo mogelijk de weg te gaan van verzoening. En verzoening is echt iets anders dan het verleden in de doofpot stoppen en dan maar proberen het deksel op de pot te houden. Bij verzoening hoort ook: recht doen.

We richten ons daarom nu met nadruk tot individuele gemeenteleden, vroegere gemeenteleden en kerkenraden.

Als u zich als gemeentelid herkent in wat we hierboven schreven of iemand kent op wie dat van toepassing is, laat het ons dan alstublieft weten:

verzoeningenrecht@ngk-gkv.nl. Nogmaals: garanderen dat alles anders wordt kunnen we niet, maar samen op weg gaan kunnen we wel!

Kerkenraden roepen we op in de komende tijd oor en oog en hart te hebben voor die gemeenteleden voor wie het proces van hereniging heel andere gevoelens kan oproepen dan blijdschap en dankbaarheid. En mochten wij als commissie u van dienst kunnen zijn met raad en advies, laat het ons dan ook weten.

Meer informatie vindt u als u klikt op deze link.

 

De Kerkorde is klaar

De Kerkorde is klaar

Jaren is eraan gewerkt en kerken, classes en regio’s hebben ruimschoots gelegenheid gehad om inbreng te leveren. Op 13 januari 2023 was het eindelijk zover: de Kerkorde voor de Nederlandse Gereformeerde Kerken werd vastgesteld. Unaniem, dat wil zeggen dat alle afgevaardigden naar de Landelijke Vergadering en de Generale Synode zich achter dit document schaarden. Tijdens de bijeenkomst van de LV/GS noemde LV-voorzitter Frans Schippers dit een memorabel moment, waarvoor God alle eer verdient.

Je kunt de vastgestelde Kerkorde lezen als je op de afbeelding hieronder klikt.


Een verslag van de vergadering waarin de Kerkorde werd aangenomen kun je hier vinden.