Een nieuwe kerk, een nieuwe naam

Een nieuwe kerk, een nieuwe naam

En… hoe noemen jullie haar? Dat is vaak de eerste vraag als je hoort dat er een baby geboren is.

We noemen hem Robert Jan….

Nu de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) het pad naar hereniging zijn opgegaan, wordt dezelfde vraag gesteld: hoe gaat die nieuwe kerk dan heten? Als Regiegroep die het proces begeleidt, laten we graag alle kerkleden meedenken. Ideeën en suggesties zijn welkom bij regiegroep@ngk.gkv.nl.

De vraag naar een nieuwe naam is een terechte vraag. Bij een baby wil je het ook niet alleen maar hebben over ‘het kind’. Je noemt het kind bij zijn naam. Je spreekt hem ermee aan. Dit ben je. Zo wil je ook de nieuwe kerkgemeenschap bij zijn naam kunnen noemen. Een naam waarin ook iets doorklinkt van: ja, dit zijn we.

Herkenbaar, inhoudelijk en onderscheidend
We zoeken dus een gezamenlijke naam voor de opnieuw gevormde kerkgemeenschap. Dat is niet meteen de naam die op de kerkgebouwen hoeft te staan. Die hebben vaak al mooie roepnamen: Voorhof, Lichtboog, Ontmoetingskerk. Wat we zoeken is eerder een achternaam. Zoals we nu GKv of NGK heten. Een familienaam geeft aan hoe we samen heten. Die naam maakt duidelijk dat we met al onze verschillen toch één zijn.
We zoeken ook een herkenbare naam. Graag één met inhoud. Onderscheiden van andere kerknamen, en toch ook weer passend in de brede familie van verschillende kerkgenootschappen.

Naar die naam zoeken we als Regiegroep. Voor de komende Generale Synode en Landelijke Vergadering willen we met een goed voorstel komen. We vragen alle kerkleden om mee te denken. Iedereen kan meedoen, alleen of samen als jeugdclub of bijbelstudiekring. Kom maar op met ideeën en suggesties! Wees creatief. Zoek een naam die nieuw is of juist traditioneel. Teken een logo of schrijf een onderbouwde mail. Een plotselinge inval mag ook: zet ‘em bijvoorbeeld in een tweet met de hashtag #naamNGKV.  Zo hopen we de naam te vinden waarvan we samen zeggen: ja, dit zijn we!

Bedenk de beste naam
Graag hebben we half april heel veel ideeën binnen.
De mail kun je sturen naar Regiegroep@ngk.gkv.nl.
Heb je inhoudelijk inspiratie nodig, lees dan het document Verlangen naar een nieuwe kerk.

Auteur: Rob Vreugdenhil, lid Regiegroep

De Regiegroep komt naar u toe

De Regiegroep komt naar u toe

Waarom is die hereniging van NGK en GKv eigenlijk nodig? Hoe gaat die nieuwe kerk er uit zien? Als Regiegroep die het herenigingsproces begeleidt, gaan we daarover graag het gesprek aan. We zijn daarom de ‘Ronde van Nederland’ gestart met avonden in het hele land: van Leeuwarden tot Eindhoven, van Oegstgeest tot Hardenberg.

Als Regiegroep willen we luisteren naar de zorgen die mensen hebben en naar de hoop die ze koesteren. Sommigen hebben wellicht behoefte de moeiten uit het verleden te benoemen, anderen denken juist al na over de gezamenlijke toekomst. We gaan graag in gesprek en willen waar mogelijk antwoorden geven.

Ronde van Nederland
Eind januari is de Regiegroep van start gegaan met de ‘Ronde van Nederland’: vijftien regionale avonden in nauwe samenwerking met GKv- en NGK-gemeenten. Op deze avonden gaat de Regiegroep in gesprek met kerkenraadsleden en geïnteresseerde gemeenteleden over het samengaan van GKv en NGK in één kerkgemeenschap. Het Praktijkcentrum voor de kerken en de Nederlands Gereformeerde Toerusting zijn bij de opzet en leiding van deze avonden betrokken.

In Den Haag (met kerkenraadsdelegaties uit drie GKv-gemeenten, twee NGK-gemeenten en één CGK-gemeente) was de aftrap van de Ronde van Nederland.

Er is op deze avonden ruimte om elkaar te bevragen en te bemoedigen, om zorgen te delen en van elkaar te leren. De kernvraag is wat ons betreft: Hoe kunnen we elkaar ondersteunen om vitale kerken van Christus te blijven en steeds meer te worden? Die vraag heeft twee kanten: wat heeft de plaatselijke kerk nodig van de landelijke (herenigde) kerk om in sterk veranderende tijden gemeente van Jezus Christus te zijn en te groeien in geloof, hoop en liefde? En ook: hoe kan de plaatselijke kerk in de komende jaren via het regionale of landelijke kerkverband andere kerken dienen?

Ook het in januari gepubliceerde document Verlangen naar een nieuwe kerk  is op deze avonden onderwerp van gesprek.

Waar en wanneer zijn de regionale avonden?

21-02-2019 Eindhoven (Emmauskerk NGK)

04-03-2019 Emmeloord (De Rank NGK)

05-03-2019 Oegstgeest (Rehobothkerk GKv)

14-03-2019 Groningen (Columnakerk GKv)

27-03-2019 Enschede (Lasonderkerk NGK)

04-04-2019 Rotterdam Overschie (Bethelkerk NGK)

08-04-2019 Heemstede (Petrakerk NGK)

09-04-2019 Langerak (Koningskerk GKv)

11-04-2019 Hardenberg (Morgenlicht GKv)

15-04-2019 Apeldoorn (Tabernakelkerk NGK)

07-05-2019 Nieuwegein (de Rank CGK/NGK)

HIER AANMELDEN voor bijwonen regionale avond

Nodig de Regiegroep uit

Nodig de Regiegroep uit

Gemeenten of kerkenraden hoeven niet af te wachten of er bij hen in de buurt een avond wordt georganiseerd. Ze kunnen ook zelf het initiatief nemen om leden van de Regiegroep uit te nodigen voor een ontmoeting.

De regiegroep vlnr: Harmke Vlieg, Sytze Huizinga, Pieter Dirk Dekker, Jan van der Stoep, Rob Vreugdenhil, Ad de Boer, Maaike Harmsen, Kornelis Harmannij.

Voorzitter Ad de Boer van de Regiegroep: ‘We zijn graag beschikbaar voor gesprekken met gemeenten die daartoe zelf het initiatief nemen. Zo zijn we de afgelopen tijd al uitgenodigd in Amersfoort, Nijmegen, Wezep en Zwolle voor een ontmoeting met kerkenraden of op gemeentebijeenkomsten. We hebben deze gesprekken beleefd als plezierige, openhartige ontmoetingen waarin zorgen en verlangens werden gedeeld. Dat was voor ons leerzaam en inspirerend en hopelijk ook voor onze gesprekspartners. Nodig ons uit, dan komen we!’ Kerkenraden of gemeenten die leden van de Regiegroep willen ontmoeten, kunnen dat laten weten via regiegroep@ngk.gkv.nl

Herstel van eenheid op Urk

Herstel van eenheid op Urk

Zondag 6 januari preekte in de Jeruzalemkerk (NGK) op Urk voor het eerst een predikant uit de GKv. En niet zomaar één: de zoon van de dominee die in de stormachtige jaren zestig op Urk stond. Een bijzonder voorbeeld van herstel van eenheid.

ds. Jan Slotman

Tijdens de scheuring in 1969 was de toen nog jonge ds. Jan Slotman predikant van de GKv Urk. Toen die gemeente buiten het kerkverband raakte, ging hij aanvankelijk mee. Maar na een aantal maanden keerde hij terug naar het vrijgemaakte kerkverband. Dat leidde tot grote en langdurige vervreemding tussen hem en zijn vroegere gemeente, nu de NGK Urk.

Verlangen
Al in 2001 was er een begin van verzoening tussen de GKv Urk en de NGK Urk. Ds. Slotman, inmiddels emeritus-predikant in Heemse, was bij een ontmoeting van beide kerkenraden en bezocht ook oud-gemeenteleden. ‘Ik heb de pijn geproefd over wat er in 1969 is gebeurd.’ Maar tot het voorgaan in een dienst van de Jeruzalemkerk kwam het niet. Nu is hij 87 en fysiek daartoe niet meer in staat. Toch bleef bij hem èn bij de NGK Urk het verlangen leven naar ontmoeting en verzoening in een zondagse dienst.

Puzzelstukjes
Op zondagmorgen 6 januari waren ds. Slotman en zijn vrouw Diny aanwezig in een dienst in de NGK Urk, waarin hun zoon, ds. Hans Slotman van de GKv Kampen-Noord, voorging. Die zette in zijn preek Cor. 13:8-13 centraal: ‘In deze brief aan een gemeente die aan het uiteenvallen is, wijst Paulus op het beperkte van ons kennen en profeteren. Als we als kerken en kerkmensen geen oog hebben voor onze beperktheid, komen we in het klimaat van het absolute terecht. Dan hebben we er geen oog voor dat we in ons eentje niet alle antwoorden hebben, dat er puzzelstukjes ontbreken.’ Hij wees de gemeente erop dat ‘we nooit ieder apart de puzzel voor elkaar krijgen. We moeten onze beperktheid kennen en door de liefde van Christus elkaar in het oog krijgen. Dan gaan we zien dat we alleen samen met andere christenen en met andere kerken de puzzel van het geloof kunnen leggen.’

De Jeruzalemkerk (NGK Urk) gaat uit

Geweldig moment
Voor ds. Jan Slotman was de dienst ‘een geweldig moment’. Hij was graag zelf nog voorgegaan. ‘Maar dat kon echt niet meer. Het was jammer dat ik er vrijwel geen mens meer kende. Maar het was prachtig dat dit weer kon, in de lijn van waar Christus om gebeden heeft. Het was ook mooi dat er afgevaardigden van de Rehobothkerk (GKv Urk) bij waren.’

Ook de Urker NGK-predikant Henk Zuidhof heeft de dienst als ‘heel bijzonder’ beleefd. ‘Dat je eerlijk kunt erkennen: we zijn aan beide kanten doorgeschoten en verstard in wantrouwen. En dat je je weer één weet met elkaar.’ In de dienst dankte hij God ‘voor Zijn trouw die mensen bij elkaar heeft gebracht’. In de gekozen liederen klonk Gods trouw en vergevende liefde door. ‘ ’t Is God die trouw zijn kerk bewaart…
Nabij of ver, wij zijn verbonden, één Heer en één geloof, één doop.’

Ds. Jan Slotman is blij met het proces van hereniging van GKv en NGK. Wat hem betreft komt de eenheid ‘hoe eerder hoe liever. Ik hoop dat de Here mij het voorrecht geeft dat ik dat nog kan meemaken.’