Dagboek besteedt aandacht aan eenheid

Het nieuwe jaar is inmiddels een halve maand oud, misschien wat laat voor de aanschaf van een Bijbels dagboek voor 2020. Aan de andere kant, als je het nu koopt, heb je er nog elf-en-een-halve maand plezier van.

Kracht voor elke dag is zo’n Bijbels dagboek, uitgegeven door uitgeverij Vuurbaak. Vijftien leden van verschillende kerken hebben eraan meegewerkt. Op verzoek van de uitgever en met medewerking van de Regiegroep Hereniging NGK-GKv hebben twee predikanten bijdragen geleverd rond het thema kerkelijke eenheid: ds. Jan Mudde van de NGK Haarlem, de geestelijke vader van het ‘huwelijksaanzoek’ dat de NGK vijf jaar geleden aan de GKv deed, en ds. Tiemen Dijkema van de GKv Enumatil, voorzitter van deputaten kerkelijke eenheid.

Kerkverband

Ds. Jan Mudde scant in de maand juni de brief van Paulus aan de Korintiërs op thema’s die met kerkelijke eenheid te maken hebben. Hij schrijft onder meer over eenheid en leiderschap, eenheid en bescheidenheid, eenheid en onverdraagzaamheid en eenheid en kwesties. Een paar citaten. ‘Het fenomeen “kerkverband” heeft de afgelopen jaren aan betekenis ingeboet. Deels heeft dat te maken met een prachtige ontwikkeling: de plaatselijke samenwerking wordt steeds belangrijker. Deels ook is het een reactie op de ware kerkgedachte en een al te krampachtig kerkverbandelijk denken. Maar zeker ook heeft het te maken met het toegenomen individualisme: ieder doet wat goed is in eigen ogen. Dan wordt het hoog tijd samen weer dat zinnetje te gaan herkauwen: “Dat is wat ik overal aan iedere gemeente leer” (1 Korintiërs 4:17). Het nodigt ons als gemeenten van Christus uit om de onderlinge verbondenheid te beleven en die concreet gestalte geven.’

 

Doop

Naar aanleiding van  1 Korintiërs 1:17 (‘Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen’) wijst Mudde erop dat het evangelie en de doop wel samengaan, maar niet samenvallen. ‘De doop is een prachtige gestalte van het evangelie, maar niet het evangelie zelf. Kunnen we hiervan leren heel de discussie over de doop in de juiste verhoudingen te zien?’

Over excommunicatie schrijft hij naar aanleiding van 1 Korintiërs 5:13 (‘Verwijder wie kwaad doet uit uw midden’): ‘Het evangelie betekent Gods genadige “ja” tegen elke zondaar. Maar het evangelie van Gods genade veronderstelt een niet minder krachtig “nee” tegen de zonde… . Jezus noemt zijn leerlingen zout van de aarde en licht in de wereld. Dat kunnen we alleen zijn als we ook de grenzen van de eenheid bewaken.’

Familie

Ds. Tiemen Dijkema neemt de maand november voor zijn rekening en gaat sprongsgewijs de Bijbel door – van Genesis via Rechters en Ezechiël naar Openbaring – rond de thema’s kerk en kerkelijke eenheid. Naar aanleiding van Rechters 4:11 schrijft hij over ‘een beetje buiten het verband geraakte familie’: ‘Kom ga met ons en doe als wij betekent niet: doe het exact zoals wij denken dat het moet. Het betekent wel: volg deze God, van harte, net als wij proberen te doen, en je zult het goed hebben.’ De verschillen tussen de apostelen, genoemd in Handelingen 1, brengen hem tot de uitspraak: ‘We vinden elkaar in de kerk niet in de eerste plaats in gedeelde opvattingen of dezelfde politieke partij en hetzelfde blad en omdat je over alles gelijk denkt. We vinden elkaar omdat we één Heer geloven. En omdat je dat ook benoemt en met elkaar deelt.’

Kom ga met ons en doe als wij betekent: volg deze God, van harte, net als wij proberen te doen, en je zult het goed hebben.

Bijzondere gaven

De woorden van Paulus in Romeinen 12 over de gaven die de Geest aan mensen geeft, trekt Dijkema breder: ‘De ene gemeente heeft bijzondere gaven op het ene gebied en een andere gemeente weer op een heel ander terrein.’ Hij signaleert datzelfde bij uiteenlopende kerktypen als kerken met een gereformeerde of een evangelische inslag. ‘Ik ben blij met wat de ander doet en de ander is blij met wat ik doe. We zien elkaars kracht en leren van elkaar. We zien ook elkaars beperking en daarin willen we elkaar corrigeren en aanvullen.’ Drie dagen achter elkaar staat hij stil bij Handelingen 15. De apostelen zoeken daar een weg in het diepgaande conflict rond de besnijdenis dat christenen uit de Joden en uit de heidenen verdeeld hield.

Over het besluit dat zij ‘samen met de heilige Geest’ hebben genomen schrijft Dijkema: ‘Dat is een sterke overtuiging: wij met de Geest. Let op de groeiende overtuiging die de Geest schenkt. Luister goed naar elkaar, zoek de boeken er op na, let vooral ook op de weg die God gaat en die de Geest aanwijst. Praat er samen over. Bid. Bid nog eens. Neem dan het besluit. Vertrouw op Gods Geest. En vind je eenheid weer in Jezus Christus.’

Kracht voor elke dag is zoals gezegd uitgegeven door Uitgeverij Vuurbaak en voor 11,99  te koop in de boekhandel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *