Bidden voor de CGK

Bidden voor de CGK

Als Regiegroep weten we ons rijk gezegend met de eenheid die God geeft aan de Nederlands Gereformeerde en de vrijgemaakt-gereformeerde kerken. We zijn dankbaar voor die hervonden eenheid, plaatselijk, maar nu ook steeds meer op het niveau van de landelijke kerkverbanden. Daarin ervaren we Gods trouw.

Tegelijkertijd zien we verwijdering met anderen die dicht bij ons staan. In het verleden waren zowel NGK als GKv een eind op weg naar eenheid met de Christelijke Gereformeerde Kerken. Maar er is afstand gegroeid en de laatste tijd proeven we ook spanningen binnen deze kerken. Zeker sommige samenwerkingsgemeenten van CGK met NGK en/of GKv lijden daaronder. Zij ervaren de spanning dubbel: zowel tussen de kerkverbanden als binnen het kerkverband van de CGK dat zij ook  liefhebben. Hun kwetsbare positie heeft daarom onze blijvende aandacht in het werken aan hereniging van GKv en NGK.

Maar de samenwerkingsgemeenten zijn niet de enigen in de CGK die lijden onder de oplopende interne spanningen rond de plaats van vrouwen in de ambten, de ruimte voor homoseksuele kerkleden, de verhouding tussen synode-uitspraken en wat er in gemeenten leeft etc. Over de volle breedte van het kerkverband is er verdriet in onze zusterkerken.

In de komende maanden komt de CGK-synode bijeen: in oktober voor de dag van bezinning rond een open Bijbel, vanaf november voor het vergaderwerk. We bidden voor de 52 afgevaardigden en voor alle kerkleden om geduld, wijsheid, de liefde van Christus en een overdaad van de heilige Geest voor alle betrokkenen. God doet wonderen, Hij alleen. Aan het begin van onze laatste Regiegroepvergadering lazen we Psalm 136 met dat steeds herhaalde refrein dat we met elkaar hardop uitspraken – eeuwig duurt Zijn trouw! In dat geloof vertrouwen wij erop dat God zich ook in deze moeilijke tijd voor de CGK een God van trouw zal betonen, zodat het geen tijd zal zijn van verdere verwijdering, maar een tijd van groeiende eenheid en eensgezindheid in Christus.

Wij vragen ook u om voor onze broers en zussen in de CGK te bidden.

Namens de Regiegroep Hereniging,

Pieter Dirk Dekker.

 

Overvolle kerken bij gezamenlijke diensten Bunschoten-Spakenburg

Overvolle kerken bij gezamenlijke diensten Bunschoten-Spakenburg

‘Kippenvelmomenten tijdens gezamenlijke dienst’. Onder die kop schreef de plaatselijke krant de Bunschoter over de drie gezamenlijke zondagavonddiensten in augustus van de vier GKv-gemeenten en de NGK in Bunschoten-Spakenburg. ‘Een halve eeuw geleden gingen ze uit elkaar. Er werden diepe wonden geslagen. Zondagavond schoven ze weer bij elkaar in de kerkbanken tijdens een kerkdienst: de lokale gereformeerd vrijgemaakten en Nederlands gereformeerden. Om samen te luisteren naar het evangelie van de Eeuwige God.’ Preken en liederen stonden in het teken van de eenheid in Christus.

In de diensten gingen de predikanten Pathuis (GKv), Meijer (GKv) en Winter (NGK) voor, in overvolle kerkgebouwen: de Noorderkerk, de Westerkerk en opnieuw de Noorderkerk, omdat de Immanuelkerk te klein bleek. Maar zelfs in deze grootste kerk van het dorp kon niet iedereen een plek vinden. De laatste dienst die werd gehouden had als thema: onderweg naar één kerk. Ds. Jan Meijer: ‘Dat is niet maar ónze visie, maar die van God – zo blijkt in Openbaring 7:9-17. En die visie reikt ook nog heel wat verder dan het samengaan van twee kerkverbanden. God laat ons een onafzienbare menigte mensen zien van alle landen, volken, culturen, etc.: ondanks alle verschillen die er dan sowieso zijn, zijn deze mensen toch volstrekt één. Hoe kan dat? En hoe kunnen we ons kerk-zijn vandaag daar al op afstemmen?’

Zo’n volle kerk, en aan het eind alle glorie aan God brengen. Wat een zegen!

In de sociale media en de Bunschoter pers klinken dankbare reacties: ‘Geweldig dat dit kan. Hopelijk weinig koude hoofden, maar heel veel warme harten,’ schrijft Klaas van der Geest. Sabine Duijst was diep geraakt: ‘Zo’n volle kerk, en aan het eind alle glorie aan God brengen. Wat een zegen!’ Larry Koelewijn: ‘Ik hoop dat dit een mooie aanzet is om meer en meer naar elkaar toe te groeien en meer gezamenlijk te doen. Overweldigend om samen met zoveel broers en zussen Opwekking 354 te zingen!’ Ds. Gertjan van Harten: ‘Diep dankbaar voor en ontroerd door prachtige dienst in de Noorderkerk. Op weg naar één kerk. Slotzang vatte het allemaal mooi samen: Glorie aan God!’ En Jan Haandrikman: ‘Samen in de naam van Jezus….. Dankbaar voor deze dienst die we na 50 jaar weer samen mochten vieren. Het begin van het einde van gescheiden optrekken.’

Foto’s: Harry van Twillert.

In memoriam ds. Kor Muller

In memoriam ds. Kor Muller

Op 15 juli jl. is ds. Kor Muller (71), emeritus predikant in de NGK, na een ernstige ziekte overleden. Meer dan 25 jaar is hij naast zijn werk in de gemeente actief geweest in het landelijke kerkverband van de NGK. Hij is vanaf 1994 nauw betrokken geweest bij de gesprekken tussen NGK en GKv, eerst in ‘de slechte tijden’, zoals hij het noemde, toen de gesprekken moeizaam en zonder perspectief waren, maar in een latere periode opnieuw, toen de relatie tussen beide kerken ontdooide en er zicht kwam op kerkelijke eenheid. Daar heeft hij van genoten.

Als kerkrechtspecialist was Kor Muller nauw betrokken bij de voorbereidingen voor de nieuwe kerkorde voor de herenigde kerk NGK/GKv, eerst als lid van de commissie die beide huidige kerkordes vergeleek en verschillen daartussen overbrugde, daarna in de werkgroep die de kerkorde voor de herenigde kerk in de steigers zette. In het DOE-overleg (DOE staat voor Deputaten Overleg Eenheid) heeft hij zich ervoor ingezet om kerkelijke regelingen dienstbaar te laten zijn aan kerkelijke eenheid, ook met de CGK, en aan leefruimte voor samenwerkingsgemeenten.

Kerkrecht had voor hem een voluit geestelijk karakter

Kor Muller heeft diverse publicaties over kerkrecht en kerkorde op zijn naam staan. Daarin deed hij zich kennen als een ontspannen NGK-er met grote nadruk op ruimte voor diversiteit in de kerk vanuit de verbondenheid met de Heer van de kerk. Maar hij liet ook merken dat hij door zijn verstaan van de Bijbel én zijn ervaringen in de kerkelijke praktijk toegegroeid was naar een niet minder sterke nadruk op heldere kerkordelijke afspraken. Kerkrecht had voor hem een voluit geestelijk karakter. ‘In het kerkrecht proberen we Gods eigenschappen en die van de kerk te vertalen naar praktische regels voor het kerkelijk samenleven – zowel plaatselijk als regionaal als landelijk,’ schreef hij in een artikel in het NGK-Informatieboekje 2017 – een soort geestelijk testament rond dit thema. Regels (en daar kon hij stevig en langdurig mee in de weer zijn) waren er voor hem nooit óm de regels, maar om te voorkomen dat persoonlijke voorkeuren of subtiele en informele druk bepalend werden ten koste van het recht doen aan zwakken en kwetsbaren in de kerk. Kerkordelijke regels waren voor hem niet van gewapend beton, maar hij zag en ervoer de schade van het achteloos ermee omgaan. Dat maakte hem flexibel en vasthoudend tegelijk. In hetzelfde artikel in het Informatieboekje waarschuwde hij tegen onderlinge onverschilligheid (‘je gaat je gang maar’ of ‘waar bemoei jij je mee?’). Tegelijkertijd stimuleerde hij de kerken om zich naar elkaar te verantwoorden over hun keuzes en de achterliggende motieven en daarover intensief het gesprek met elkaar te zoeken.

NGK en GKv zijn God dankbaar voor de wijze waarop Kor Muller zich heeft ingezet voor de eenheid van de kerken van Jezus Christus en voor het recht en de vrede daarbinnen. De Here trooste zijn vrouw en kinderen en allen die rouwen om zijn heengaan.

Informatieavonden over de concept-kerkorde

Informatieavonden over de concept-kerkorde

In het herenigingsproces van NGK en GKv wordt door een werkgroep gewerkt aan een nieuwe kerkorde voor het nieuwe kerkverband. In dat document wordt vastgelegd hoe we als kerken en kerkleden met elkaar omgaan, op elkaar toezien en voor elkaar zorgen. Een eerste versie van de nieuwe kerkorde is in juni samen met een uitgebreide toelichting naar de kerken gestuurd. Kerkenraden werden in een begeleidend schrijven opgeroepen om de kerkorde te bestuderen en erop te reageren. Hieronder vindt u nogmaals de links naar deze drie documenten:

  1. Aanbiedingsbrief aan de kerken
  2. De tekst van de concept-kerkorde
  3. Algemene en artikelsgewijze toelichting

Om de kerken verder van dienst te zijn in dit proces worden de komende maanden verspreid over het land enkele informatieavonden belegd, waarop werkgroepleden hun keuzes toelichten en in gesprek gaan met gemeenteleden, die op de kerkorde kunnen reageren. Die avonden zijn gepland op donderdag 19 september 2019 in de Kandelaarkerk in Assen (Oude Molenstraat 20), op donderdag 26 september in de Maranathakerk in Zwijndrecht (Koninginneweg 1a) en op donderdag 10 oktober in de Martuskerk in Amersfoort (Copernicusstraat 18). U bent van harte welkom! Deze avonden beginnen om 20.00 uur (vanaf 19.30 uur inloop met koffie of thee) en eindigen om 22.00 uur.
Klik door naar deze pagina om u aan te melden voor een van de avonden. Afhankelijk van wat voor scherm u gebruikt staat de aanmeldknop rechts van het bericht of helemaal onderaan. Ook staat er in dat bericht nog meer inhoudelijke informatie over het concept van de nieuwe kerkorde.

Mocht u geen gelegenheid of belangstelling hebben om een informatieavond bij te wonen, dan kunt u tot 1 januari 2020 met uw vragen en opmerkingen ook bij de werkgroep terecht op kerkorde@ngk.gkv.nl.

‘Hoe gaat hij heten?’

‘Hoe gaat hij heten?’

Toen ik geboren werd, mochten mijn broers en zussen daarover meedenken. Nu er bij het verwachte samengaan van NGK en GKv een nieuwe kerkgemeenschap wordt geboren, mogen alle broers en zussen meedoen.

Daarom deed de Regiegroep een paar maanden geleden de oproep: denk mee over die nieuwe naam. Dat is volop gedaan: er kwamen meer dan 250 reacties binnen met in totaal meer dan honderd verschillende namen. Van heel logisch tot zeer creatief. Maar welke naam moet het nu worden?

We hebben als Regiegroep voor- en nadelen benoemd en gewogen. We hebben geproefd hoe namen klinken, wat ze oproepen, hoe praktisch bruikbaar ze zijn. We hebben om tafel gezeten met mensen uit de wereld van marketing en communicatie. We hebben geschrapt en geselecteerd. Na dat proces waren er nog vier namen over. Die vier namen leggen we nu aan de kerken en kerkleden voor: welke denkt u/denk jij dat het meest geschikt is, en waarom?

Een paar van de dingen die we belangrijk vonden:
(1) Veel kerken hebben al een ‘voornaam’, vaak die van het kerkgebouw. Steeds meer kerken kiezen een naam met een missie. Zo’n wervende naam is prachtig voor lokale gemeenten, om iets uit te stralen in de eigen buurt. Voor de nieuwe kerkgemeenschap zoeken we een ‘achternaam’ die past bij alle kerken.
(2) We zijn gereformeerde kerken. Dat typeert ons inhoudelijk en historisch. Laat dat ook in de naam maar duidelijk zijn.
(3) De naam moet openheid geven aan andere kerken om aan te sluiten, nu of later. Dus niet een naam die alleen maar past bij dit samengaan van GKv en NGK. Want we bidden dat het daar niet bij blijft!

Zo kwamen we bij vier namen, waarvan sommige ook vaak genoemd zijn.
De Nederlandse Gereformeerde Kerken – omdat dat precies typeert wat we zijn: gereformeerd en Nederlands; en inderdaad, het is de naam van één van de twee kerkverbanden, maar dan net anders (de ‘e’ achter Nederlands).
De Verenigde Gereformeerde Kerken – gereformeerde kerken die zich (nu en blijvend) verenigen, één willen zijn in het dienen van de Heer.
De Gemeenschap van Gereformeerde Kerken – in het enkelvoud, als naam voor de kerkgemeenschap waar binnen een variatie aan gereformeerde kerken past.
De Evangelische Gereformeerde Kerken – kerken met de gereformeerde belijdenis die leven uit het evangelie van de Heer en dat ook willen uitstralen.
(bij de laatste drie namen kan eventueel de aanduiding ‘in Nederland’ toegevoegd worden)

Vier namen die het wat ons betreft zouden kunnen worden. Ergens in 2020 zal de gezamenlijke vergadering (Generale Synode en Landelijke Vergadering) moeten beslissen. Maar eerst vragen we iedereen om nog eens mee te denken. Welke naam heeft uw/jouw voorkeur? Waarom spreekt de ene naam u/jou aan of wat voor weerstand roept de andere op?
We hopen op heel veel reacties. Om het makkelijk te maken, hebben we daarvoor een online enquête ontworpen. Vul hem in, geef je mening en deel de link met anderen: enquête naam GKv/NGK na hereniging

Ik ben tevreden met de naam die mijn broers en zussen voor mij kozen en met de definitieve vorm waarover mijn ouders beslisten. Ik heb er vertrouwen in dat het met de naam van de kerkgemeenschap ook zo zal gaan.

Namens de Regiegroep Hereniging,

Rob Vreugdenhil.

Kerkorde: ‘Zoek hulp en wijsheid bij elkaar.’

Kerkorde: ‘Zoek hulp en wijsheid bij elkaar.’

Ze zijn blij dat de klus van het werken aan een nieuwe kerkorde er voor dit moment op zit, maar hopen tegelijkertijd dat de kerken hen via hun reacties op de kerkorde met veel nieuw werk zullen opzadelen. ‘Ik vind het mooi werk om met de kerkorde bezig te zijn, maar zit niet vast aan deze tekst. Als er op onderdelen brede kritiek zou komen, gaan we ontspannen kijken hoe het anders kan’, zegt Kornelis Harmannij, predikant van de GKv Eindhoven-Best en de belangrijkste penvoerder in de Werkgroep Toekomstige Kerkorde (WTK). Hij was ook nauw betrokken bij het maken van de nieuwe kerkorde van de GKv. Die dateert van 2014 en de inkt daarvan is dus nauwelijks droog, maar Harmannij heeft geen moeite met veranderingen ten opzichte van zijn vorige geesteskind. ‘Kerkrecht is immers levend recht en een kerkorde is nooit bedoeld voor de komende vijftig jaar’. WTK-voorzitter Jan van Dijk, actief in de NGK Oegstgeest, benadrukt dat de kerken in het komende halfjaar ‘echt de ruimte hebben om commentaar op de kerkorde te leveren en nieuwe dingen voor te stellen. Over sommige dingen hebben wij zelf geaarzeld – hoe verwoord je bijvoorbeeld het missionaire karakter van de kerk? – en dat uiteindelijk niet opgeschreven. Maar bij een stevig draagvlak in de kerken is er ruimte om een stap verder te zetten’.

Trefwoorden

Kernachtig, leesbaar, praktisch, christelijk: dat zijn volgens Kornelis Harmannij kenmerken van de nieuwe kerkorde voor de kerkgemeenschap, waarheen GKv en NGK samen onderweg zijn. ‘Ik zeg ook heel bewust: christelijk, al lijkt dat vanzelfsprekend. Een kerkorde, ook deze kerkorde is niet afdwingbaar en we dreigen ook niet met sancties voor wie zich er niet aan houdt. Beslissend is: we hebben elkaar in Christus gevonden en dus zijn we trouw aan elkaar. Die verbondenheid in Christus is de kern’. Gevraagd naar zíjn trefwoorden voor de nieuwe kerkorde noemt ook Jan van Dijk ‘verbondenheid’: ‘Vanuit de liefde van Christus en onze liefde voor elkaar nemen we als kerken verantwoordelijkheid voor elkaar. We zoeken hulp en wijsheid bij elkaar en ondersteunen elkaar. Probeer niet alle problemen zelf op te lossen, maar betrek je zusterkerken er bij’. Een belangrijk kenmerk van de kerkorde is volgens hem ook ‘recht doen. Kerken en kerkleden vinden vaak dat er teveel regels in de kerk zijn. Maar besef : buiten de kerk vinden we de rechtsstaat belangrijk en binnen de kerk heb je de parallel daarvan ook nodig: rechtszekerheid, zorgvuldige procedures, onpartijdigheid’. Ten slotte noemt hij openheid als kenmerk van de nieuwe kerkorde: ‘Groeiende openheid naar andere kerken bijvoorbeeld, ook als daarmee flinke verschillen zijn en geen kerkelijke eenheid mogelijk is, is in deze kerkorde royaler geformuleerd dan in de huidige kerkordes’.

Besef van eigen beperktheid

Beide WTK-leden moeten niets hebben van de idee dat een kerkorde maar een knellend ding is en dat kerken zonder kerkorde beter af zijn. In de toelichting schrijven ze: ‘Een goede kerkorde zal geen mogelijkheden bieden voor klemmende overheersing, maar die juist tegengaan. De oplossing is daarom niet dat de kerken genoegen nemen met een minimale of zelfs geen kerkorde. Juist anarchie brengt dictators voort. Dat beseffen ook de NGK, gezien hun AKS. Beter is het om via de kerkorde regels te stellen die het bederf in de kerk tegengaan en voorkomen dat eigenwijze lieden hun wil aan anderen opleggen. Daarmee geeft de kerkorde uitdrukking aan wat Matteüs 23 : 8 optekent uit de mond van Jezus: ‘Jullie hebben maar één meester, en jullie zijn elkaars broeders en zusters’. Het samen aanvaarden van een goede kerkorde is uiting van eenzelfde besef als klinkt in de laatste vraag van het klassieke belijdenisformulier: erken je dat je anderen nodig kunt hebben om bij Christus te blijven? Het is een gelovig besef van eigen beperktheid wanneer kerken bij voorbaat zeggen: wij laten ons zo nodig corrigeren door onze zusterkerken in de Heer’.

Vernieuwing

Harmannij en Van Dijk kunnen zich voorstellen dat wie op grootscheepse vernieuwingen in de kerkorde had gerekend, teleurgesteld is. ‘We hadden zelf wel het vernieuwende voorstel willen doen dat de predikant geen lid is van de kerkenraad, maar de kritiek van de kerkrechtexperts daarop was zo breed dat we dat uiteindelijk hebben geschrapt’, aldus Harmannij. ‘Maar los daarvan: kerkrecht is voor een belangrijk deel volgend recht. Een kerkorde stuurt de ontwikkelingen in de kerken niet, al kan ze soms iets bijsturen, maar geeft ruimte voor bezinning in de kerken en sluit met enige vertraging aan op inhoudelijke keuzes die door de kerken gemaakt worden. Laat de discussie over nieuwe vormen van kerkzijn of van kerkregering eerst in de kerken gevoerd gaan worden. Als dat tot heldere uitkomsten leidt die breed worden gedragen, kunnen ze alsnog in de kerkorde een plaats krijgen’.

Dat geldt bijvoorbeeld voor de positie van predikanten die kerkbreed in discussie is. Van Dijk:‘ Wij vonden het te vroeg om dat in deze kerkorde te laten stollen. Wat ons betreft is dat toekomstmuziek. Eerst moet de discussie daarover veel meer uitkristalliseren en moeten de kerken keuzes maken over de inhoud: wat willen we rond de ambten, de verhouding predikant-kerkenraad, hbo-predikanten, werken in teams etc. Vervolgens moet je er ook nog wat ervaring mee op doen. En pas daarna ga je het in de kerkorde opschrijven’. Harmannij herinnert aan de waarschuwing van Bas Plaisier en Barend Wallet, gestaalde kaders in het Samen-op-Weg-proces dat leidde tot de vorming van de PKN: ‘Het samengaan van kerken is al ingewikkeld genoeg. Belast dat niet met allerlei grote vernieuwingen’.

Ruimte

Geen radicale veranderingen dus in de nieuwe kerkorde. ‘Er is voortgebouwd op de grondprincipes die achter de bestaande kerkordes liggen’, zegt Van Dijk.  Zowel hij als Harmannij signaleren dat de nieuwe kerkorde meer ruimte kent voor plaatselijke gemeenten om in hun concrete situatie te doen wat nodig om als kerk van Jezus Christus te functioneren en wat de opbouw van de gemeente vereist. ‘Op de avonden van de regiegroep in het land hebben we die behoefte sterk geproefd: in NGK-kring, maar ook bij GKv-gemeenten’, aldus Harmannij. Volgens hem past dat ook bij het gereformeerde kerkrecht. ‘Dat is niet bedoeld om elkaar de wet voor te schrijven, maar om te zorgen dat je elkaar weet te vinden en kunt verstaan. Landelijke regelgeving mag wel inzetten op eensgezindheid en onderlinge herkenbaarheid, maar niet op afgedwongen uniformiteit ’. Volgens Van Dijk sluit die grotere ruimte voor gemeenten aan bij de gegroeide praktijk in NGK en GKv. Maar hij benadrukt: ‘Maak plaatselijk niet zomaar je eigen keuzes, alsof je niets met anderen te maken hebt, maar blijf de verbondenheid met je zusterkerken zoeken’.

Als het gaat om de omgang van plaatselijke gemeenten met besluiten van kerkelijke vergaderingen als synode en regionale vergadering (de nieuw voorgestelde naam voor de classis), ziet Van Dijk de kerkordelijke bepalingen daarover ‘helemaal in lijn met 75 jaar Vrijmaking: Geen bovenschriftuurlijke bindingen en gewetensdwang, wel loyaliteit en betrouwbaarheid’.

Hartenkreten

Een paar hartenkreten ter afsluiting.

Kornelis Harmannij: ‘Mensen wijzen er op dat de kerken leeglopen en in of uit elkaar vallen. Dat zie ik ook. Maar ik geloof dwars daar tegen in dat God in zijn kerk mensen bij elkaar brengt. Al hebben andere mensen geen fiducie meer in de kerk, dat geloof doet mij bezig zijn met de opbouw van zijn kerk. Werken aan een kerkorde past daar voluit bij’. En volgens Jan van Dijk is het maken van een kerkorde pas deel één van het verhaal: ‘Je kunt in een kerkorde regelen wat je wilt, maar zonder wijsheid in de omgang ermee wordt het niks’.

Downloads om na te lezen:
Aanbiedingsbrief aan de kerken
Tekst van de Concept-kerkorde
Algemene en artikelsgewijze toelichting

Nieuwe kerkorde naar de kerken

Nieuwe kerkorde naar de kerken

De eerste versie van de nieuwe kerkorde voor de herenigde kerk van GKv en NGK, waarin de kerken afspreken hoe ze met elkaar omgaan, is klaar. De Regiegroep hereniging heeft de tekst ervan samen met een uitgebreide toelichting naar de kerken gestuurd. De kerkorde is geschreven door de Werkgroep Toekomstige Kerkorde (WTK) die er anderhalf jaar aan gewerkt heeft. (leden: namens de NGK: Jan van Dijk (voorzitter), ds. Kor Muller (na april 2019 wegens ziekte niet meer actief), en ds. Daniël Timmerman. Ook ds. Menko Biewenga heeft namens de NGK tijdelijk deel uitgemaakt van de Werkgroep. Namens de GKv: ds. Kornelis Harmannij, ds. Rob Vreugdenhil en Heleen Hamelink) Begin dit jaar heeft de WTK over een eerder concept gespard met kerkrechtdeskundigen van binnen en buiten GKv en NGK.

De GKv- en NGK-kerken(raden) worden uitgenodigd om in het komende halfjaar de kerkorde te bekijken en er op te reageren. De regiegroep en werkgroep willen met het commentaar vanuit de kerken hun winst doen voor een volgende, meer definitieve versie die in 2020 voor gezamenlijke bespreking en besluitvorming naar de GKv-synode en de Landelijke Vergadering van de NGK gaat.

De nieuwe kerkorde telt 66 artikelen en wordt voorafgegaan door een preambule die de kerkorde in een geestelijk en historisch kader zet. Enkele fragmenten daaruit:

We vonden elkaar in hetzelfde verlangen
om een plek te zijn waar Gods grootheid bezongen wordt
om als Israël een levend bewijs te vormen van zijn goedheid
om een thuis te bieden aan ieder die zijn heil bij Christus zoekt.
………
We zetten ons nu in voor een gemeenschap
die geen macht van mensen naar de ogen ziet
maar zich enkel richt naar het woord van onze Heer.
We sluiten aan bij wat Hij al heeft opgebouwd
zowel hier als elders in de wereld
zowel recent als eerder in de tijd.
 
We beloven zorg aan de zwakke in ons midden
voor wie Christus zijn leven gaf.
We zullen hem troosten en bemoedigen
en hem waarschuwen voor elke vorm van kwaad.
We willen hem recht verschaffen tegenover de sterken
en hem ondersteunen waar hij dat nodig heeft.
…….
We zoeken elkaar op in grotere verbanden
want Gods woorden reiken wereldwijd.
We dragen bij aan gezamenlijke belangen
en zijn betrouwbaar in onze toezeggingen.
We onderwerpen ons aan de wijsheid van anderen
wanneer er een geschil is of conflict.

Eenheid in geloof voorop

De kerkorde zet in met de eenheid in geloof die de kerken aan elkaar verbindt. Artikel 1 luidt: ‘A1.1 De … [hier is de naam nog in te vullen] Kerken bestaan dankzij Gods genade. Zijn Geest verbindt de kerken in één geloof: het geloof in Christus Jezus, de Zoon van God. A1.2 In elke plaatselijke gemeente wordt dit geloof geleefd en beleden. A1.3 De leden van de gemeente dragen dit geloof uit in de samenleving door een leven dat past bij Gods koninkrijk’.

De ruimte voor plaatselijke gemeenten om keuzes te doen die passen bij de concrete situatie van de gemeente of nodig worden geacht voor de opbouw van de gemeente, is in de nieuwe kerkorde vergroot. Zo is het uitgangspunt dat diakenen geen deel uitmaken van de kerkenraad (zoals sinds enkele jaren in de GKv-kerkorde is geregeld), maar staat het gemeenten vrij om daarin een andere keus te maken. In vergelijking met de huidige kerkordes is de verplichting van twee kerkdiensten per zondag verdwenen en wordt de mogelijkheid voor kerkenraden geopend om kinderen/jongeren toe te laten tot het avondmaal, mits de gemeente daarmee instemt. Ook de bepaling, dat een regionale vergadering een ‘verwantschapsrelatie’ kan aangaan met een kerk ‘waarmee bijzondere banden bestaan maar die de gezamenlijke kerkorde niet aanvaardt of met wie om andere redenen geen kerkelijke eenheid mogelijk is’ biedt meer ruimte dan in de huidige kerkordes om banden aan te gaan met andere kerken.

Verbinding

De (ver)binding van ambtsdragers aan de leer van de Bijbel zoals verwoord in de belijdenisgeschriften van de vroege kerk en van de Refomatie is op een vergelijkbare manier geregeld als tot nog toe in de kerkordes van GKv en NGK. Voor het geval gemeenten moeite ervaren met het aanvaarden of uitvoeren van synodebesluiten bepaalt de kerkorde:  ‘Wanneer een kerkenraad van oordeel is dat een besluit of uitspraak van de generale synode in strijd is met het Woord van God of met het kerkelijk recht of schadelijk is voor de opbouw van de gemeente, en de kerkenraad om die reden het besluit of de uitspraak niet uitvoert, legt hij zijn bezwaren aan de regionale vergadering ter beoordeling voor’. Nieuw in dit artikel is het motief ‘schadelijk voor de opbouw van de eigen gemeente’.

De afvaardiging naar de synode vindt wat de kerkorde betreft voortaan plaats door de classes, die regionale vergaderingen gaan heten en elk twee afgevaardigden aanwijst. Daarmee verdwijnt de extra trap van de particuliere synode die de GKv kent.


Voorlichtingsavonden
In najaar 2019 worden gespreid over het land enkele informatieavonden over de nieuwe kerkorde belegd, waarop werkgroepleden hun keuzes toelichten en in gesprek gaan over reacties vanuit de kerken. Die avonden zijn op donderdag 19 september 2019 in Assen-Zuid (Kandelaarkerk), op donderdag 26 september in Zwijndrecht (Maranathakerk) en op donderdag 10 oktober in Amersfoort-Zuid (Martuskerk). Deze avonden beginnen om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur met koffie/thee) en eindigen om 22.00 uur.
Mocht u belangstelling hebben om een van de avonden te bezoeken, dan is het voor de organisatie prettig als u zich van tevoren aanmeldt. Dat kan in de kolom naast (of onder) dit bericht.

Reacties

Reacties van de GKv- en NGK-gemeenten zijn tot 1 januari 2020 welkom op: kerkorde@ngk.gkv.nl.

Downloads om na te lezen:
1. Aanbiedingsbrief aan de kerken
2. De tekst van de concept-kerkorde
3. Algemene en artikelsgewijze toelichting

Diaconaal Steunpunt en Missionair Steunpunt integreren

Diaconaal Steunpunt en Missionair Steunpunt integreren

Per 1 april 2019 zijn het Diaconaal Steunpunt en het Missionair Steunpunt geïntegreerd tot één informatie- en inspiratieplatform. Het nieuwe platform is gericht op de ondersteuning van NGK en GKV kerken en kerkleden op het terrein van ‘integral mission’. Dit nieuwe werkveld zal plaatselijke kerken stimuleren en ondersteunen om actief te zijn op het gebied van diaconaal-missionaire processen en projecten.

Het Deputaatschap Diaconale Zaken (DDZ) en het bestuur van Nederlands Gereformeerde Toerusting (NGT) hebben gezamenlijk tot deze stap besloten. Het Diaconaal Steunpunt blijft gewoon beschikbaar voor diakenen van de NGK en GKv. In die zin verandert er voor hen niets. Het Missionair Steunpunt blijft gewoon beschikbaar voor evangelisatiecommissies, kerkplanting en zendingsorganisaties. Waar het gaat om ondersteuning op het terrein van kerk zijn in de buurt, verbreedt het ondersteuningsaanbod zich vanuit de integral mission gedachte en waar het logisch is zal aanbod worden ondergebracht in het samenwerkingsplatform.

Twee kanten van een munt
Deze stap sluit aan bij diverse recente ontwikkelingen. Bij beide organisaties groeide de overtuiging dat evangelisatie en diaconaat twee kanten zijn van dezelfde munt: geloof, hoop en liefde delen met andere mensen. Door het delen van het evangelie in woorden en daden zullen de mensen in onze omgeving mogelijk iets opmerken van de liefde van Christus. Het evangelie, sociale betrokkenheid, kerk en buurt staan niet los van elkaar. Dat is wat ‘integral mission’ in houdt. Het is een manier van geloven, leven en kerk-zijn. Het is het samengaan van het diaconale en het missionaire werk dat we als beelddragers van God en als zout van de wereld mogen doen.

Kerk in de buurt
De besturen van NGT en DDZ nemen hierin het voortouw door op dit terrein één platform voor informatie, inspiratie en ondersteuning te bieden aan kerken. In de afgelopen jaren heeft het Deputaatschap Diaconale Zaken al de beweging gemaakt naar de ondersteuning van de diaconaal-missionaire gemeente. De uitbreiding naar het ‘integral mission’ werkveld en het project ‘Kerk in de buurt’ zijn een logische gevolg van de samenwerking tussen de GKV en NGK vanuit een gedeelde visie en verlangen.

Het ‘integral mission’ werkveld werkt samen met een breed netwerk van organisaties en kerken, bijvoorbeeld in het project ‘Kerk in de buurt’. In dit project sporen we succesvolle initiatieven op die zich lokaal al hebben bewezen én de belofte in zich dragen ook in andere plaatsen succesvol te kunnen worden. Daarbij helpen we plaatselijke gemeenten op weg bij het ontplooien van deze initiatieven. Inmiddels zijn de eerste initiatieven beschikbaar via www.kerkindebuurt.nl.

Samen zorgen voor geestelijk verzorgers

Samen zorgen voor geestelijk verzorgers

‘Het proces van samen een visie ontwikkelen is in goede harmonie verlopen.’ Dat is wat ds. Kees Smit (Culemborg, NGK) voorop wil stellen. Ds. Smit is 25 jaar krijgsmachtpredikant geweest en nu voorzitter van de Commissie Categoriaal Pastoraat (CCP). De CCP begeleidt predikanten en kerkelijk werkers in de krijgsmacht en de gezondheidszorg, en bij justitie.

Dat werk vertoont veel overlap met dat van het deputaatschap Geestelijke Verzorging Militairen (GVM) van de GKv. Commissie en deputaten werken dan ook al vele jaren nauw samen. Een opvallend verschil was wel dat het werkterrein van de GVM zich voorheen beperkte tot geestelijk verzorgers in de krijgsmacht. Nu GVM en CCP samengaan, is het werkterrein van de CCP hun gezamenlijke werkterrein geworden. Voor de synode/landelijke vergadering van 2020 hebben ze een nieuw, gezamenlijk visiestuk opgesteld.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het uitgangspunt van het nieuwe visiedocument is dat geestelijke verzorging een maatschappelijk erkend beroep is dat zich beweegt op het terrein van levensvragen, zingeving, ethiek, geloof, spiritualiteit en levensbeschouwing. De kerken zien het als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om een actieve bijdrage te leveren aan geestelijke verzorging. Vanuit hun traditie van pastorale zorg beschikken zij over de nodige expertise. Concreet betekent dit dat de kerken geestelijke verzorgers zenden naar verschillende sectoren van de samenleving.

Beide organisaties waren sowieso toe aan het opnieuw doordenken van hun visie en missie. Het sprak in deze fase van herstel van de eenheid tussen beide kerken vanzelf om dat samen te doen. ‘We ontdekten toen wel accentverschillen tussen de CCP en het deputaatschap GVM,’ vertelt ds. Smit. Waar vanuit de NGK meer aandacht was voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid en roeping van de kerken, werd geestelijke verzorging vanuit de GKv meer gezien in het verlengde van de kerkelijke taken van een predikant. Smit: ‘We zijn niet vanuit die verschillen aan het werk gegaan maar hebben ons vooral georiënteerd op de praktijk en het werkveld. Wat daarbij hielp was dat bij het overleg ook de geestelijk verzorgers zelf betrokken werden.’

Toekomstgericht

Dat resulteerde in een visiedocument met de volgende toekomstgerichte taakomschrijving: het is de taak van de beoogde commissie/het beoogde deputaatschap om gezonden professionele geestelijk verzorgers te ondersteunen en te begeleiden, om de kerken in verschillende platforms en beleidsorganen te vertegenwoordigen en om de kerken te stimuleren gebruik te maken van de expertise van geestelijk verzorgers.  

Afbeelding homepage: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/, FaceMePLS, www.flickr.com.