KO: classes en regio’s denken mee

Classes en regio’s dragen bij aan de nieuwe kerkorde

Bijna een jaar geleden, op 13 november 2021, hebben de Generale Synode en de Landelijke Vergadering (GS/LV) de eerste versie van de nieuwe kerkorde aangenomen. Daarna kregen de classes en regio’s de kerkorde toegestuurd met de vraag: is dit hoe we samen kerken willen zijn, of moeten sommige dingen misschien toch anders? Van de gelegenheid om op de kerkorde te reageren is ruimschoots gebruikgemaakt. De reacties van classes en regio’s zijn gebundeld in één document. Je kunt het HIER downloaden.

De Werkgroep Toekomstige Kerkorde (WTK) is met die reacties en voorstellen aan het werk gegaan om de behandeling van de kerkorde door de GS/LV in de zogenaamde ‘tweede lezing’ dit najaar voor te bereiden. De Werkgroep heeft geprobeerd om vragen te beantwoorden en eventuele onduidelijkheden weg te nemen. Ook doet zij, mede naar aanleiding van de reacties vanuit classes en regio’s een aantal voorstellen aan de GS/LV. Het document met de reactie van de WTK en de voorstellen aan de GS/LV kun je hier downloaden.

Reacties
Een paar reacties uit het land: twee classes houden een pleidooi om de binding aan en het toezicht op de leer bij ambtsdragers krachtiger te formuleren en doen daar ook voorstellen voor. In haar rapport legt de WTK uit waarom zij deze voorstellen niet overnemen. Een andere classis oppert om artikel C5.1 over de openbare geloofsbelijdenis als volgt aan te passen: De kerkenraad bevordert dat elke gedoopte toegroeit naar openbare belijdenis van zijn geloof. De kerkenraad biedt daartoe kerkelijk onderwijs aan. Dit voorstel neemt de werkgroep wel over. In een enkel ander geval adviseert de WTK om bepaalde voorstellen niet nu maar later, na de hereniging te behandelen. Zo vraagt een classis om nu een nieuw ambt in te voeren, dat van evangelist. Dat kan volgens de werkgroep beter besproken worden bij de behandeling van een studie over ambten die de Theologische Universiteit op verzoek van GS en LV momenteel verricht.

Losmaking
Een gevoelig onderwerp was altijd de losmaking van een predikant. Dat wordt in de praktijk gemakkelijk geassocieerd met falen. In werkelijkheid zijn er allerlei uiteenlopende redenen voor. Losmaking kan bijvoorbeeld ook het gevolg zijn van de opheffing van een gemeente. Nu in de kerken de beperkte mogelijkheid komt voor een tijdelijke verbintenis tussen kerkenraad en predikant, is er een extra reden om nog eens goed naar het onderwerp losmaking te kijken. Op aandringen van deskundigen op het gebied van predikantszaken komt de werkgroep met een nieuwe formulering van artikel B12. Dat spreekt dan niet meer van losmaking maar over beschikbaarstelling.

Concretisering
De vaststelling van de kerkorde is niet het enige op het gebied van regels in de kerk. Binnenkort komt de werkgroep, samen met enkele commissies en deputaatschappen, ook met een pakket van regelingen die de kerkorde, waar dat nodig is, nader concretiseren voor de praktijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *