Dankbaar slotakkoord lv/gs

Op 13 november jl. zijn de afgevaardigden naar de landelijke vergadering en de generale synode voor de laatste keer bij elkaar geweest. Zeven dagen lang hebben ze zich dit najaar gebogen over de concept-kerkorde van de herenigde kerk. Elk artikel is grondig tegen het licht gehouden en er zijn veel verbeteringen doorgevoerd. Dat leidde ertoe dat de herziene versie unaniem is aangenomen, wat tot grote dankbaarheid stemde aan het slot van een tweejarig vergadertraject.

In maart 2020 werd het zogenoemde ‘koersbesluit’ genomen, om daadwerkelijk de weg naar één kerkgemeenschap in te slaan. Ds. Peter Sinia benoemde tijdens zijn dagopening dat het proces van de afgelopen anderhalf jaar zijn toch al positieve verwachtingen overtroffen heeft en dat hij dankbaar is voor de mooie en harmonieuze manier van samenwerken.

Grote dankbaarheid
Er restten op deze zaterdag, die begon met een langdurige regionale stroomstoring, nog vier hoofdstukken van de kerkorde om vast te stellen. Over deze hoofdstukken D t/m G was tijdens de vorige bijeenkomst al uitgebreid inhoudelijk doorgesproken. In de tussentijd heeft de Werkgroep Toekomstige Kerkorde (WTK) de aangenomen wijzigingsvoorstellen verwerkt. De vergadering ging na een besprekingsronde unaniem akkoord met de herziene inhoud van de betreffende hoofdstukken, waarna de voorzitter dankbaar constateerde dat daarmee de hele concept-kerkorde unaniem is vastgesteld. Hij stond uitgebreid stil bij deze belangrijke mijlpaal op de weg naar de herenigde kerk. In zijn woorden: er is ondanks verschil van gevoelen eendrachtig samengewerkt om het geheel te dienen, met een mooi resultaat. Dat geeft reden tot grote dankbaarheid, allereerst richting de Heer van de kerk.

Door en door gereformeerd
Deze dankbaarheid kreeg in allerlei toonaarden bijval, onder anderen van WTK-voorzitter Jan van Dijk en van Kornelis Harmannij, die als lid van de WTK en van de Regiegroep Hereniging bergen werk heeft verzet om tot een afgewogen kerkorde te komen. Hij noemde dit moment van vaststelling iets waar hij jarenlang naar uitgekeken heeft. De concept-kerkorde is een door en door gereformeerd document geworden, op zo’n manier dat de plaatselijke kerk het hart vormt, altijd met het oog op wat de Heer in onze kerken wil doen.

Nieuw traject
Hoewel de concept-kerkorde nu in eerste lezing is vastgesteld, is dit moment geen afsluiting, maar een begin van een nieuw traject. Plaatselijke kerken en regiovergaderingen/classes krijgen in 2022 de gelegenheid om kennis te nemen van de inhoud van de concept-kerkorde en wijzigingsvoorstellen in te dienen als ze daar behoefte aan hebben. Tijdens de lv/gs van Zoetermeer, die D.V. over ongeveer een jaar geopend zal worden, komt de concept-kerkorde opnieuw op de agenda, om na een nieuwe besprekingsronde definitief vastgesteld te worden als kerkorde van de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

Sluiting
Ten slotte sloot eerst Frans Schippers de landelijke vergadering van Zeewolde, en daarna Melle Oosterhuis de synode van Goes. De vergaderingen zijn provisorisch gesloten, wat wil zeggen dat er geen vergaderingen meer gepland staan en de afgevaardigden van hun taak zijn ontheven, tenzij zich onverwacht zaken aandienen die geen uitstel vergen. De aanblijvende moderamina hebben dan de bevoegdheid om de vergaderingen bijeen te roepen.

Beide voorzitters lieten in hun slotwoorden nogmaals doorklinken hoe dankbaar ze zijn voor alles wat er de afgelopen jaren bereikt is, op weg naar hereniging van beide kerken. Alle eer aan God!

Eerdere verslagen van de kerkordebesprekingen zijn te vinden op https://lv-gs2020.nl/ngk-gkv/.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *