Even voorstellen

Wie zijn we?

De regiegroep is een gemêleerde groep samengesteld vanuit diverse achtergronden. Vanuit de GKv hebben Kornelis Harmannij, Maaike Harmsen, Harmke Vlieg-Kempe en Rob Vreugdenhil plaatsgenomen in de groep. Vanuit de NGK zijn dat Ad de Boer, Pieter Dirk Dekker, Sytze Huizinga en Jan van der Stoep. Voor welke klus zien zij zich gesteld en wat zijn hun verwachtingen?

 

Ad de Boer (1946), voorzitter Regiegroep
Lid NGK De Ontmoeting (Voorthuizen/Barneveld)

“Ik raak er steeds meer van overtuigd dat GKv en NGK niet zonder elkaar kunnen. We hebben elkaar nodig in de grote vragen die op de kerk van Christus afkomen. Maar ook omdat op punten waar de een zwak en kwetsbaar is, de ander vaak sterker is. Wat kunnen we veel aan elkaar hebben. God geeft ons aan elkaar als hand en voet, als oog en oor. Ik vind het mooi en uitdagend om in dit proces betrokken zijn.”

Ad de Boer is medewerker van OnderWeg (Praktijklokaal en Nieuws).

Voorheen: Hoofdredacteur OnderWeg. Algemeen Directeur Evangelische Omroep. Voorzitter Kerkenraad NGK Voorthuizen/Barneveld. Voorzitter Landelijke Vergadering NGK 2007 en 2010, 2e voorzitter LV 2013. Lid/voorzitter Commissie contact en samenspreking met andere kerken (1979-2010). Redactielid Opbouw. Voorzitter Raad van Toezicht / Ledenraad EO. Bestuursvoorzitter VBOK, Raad van Toezicht Siriz.

 

Harmke Vlieg – Kempe (1974)
Lid GKv Assen-Marsdijk

“Deelnemen aan de regiegroep betekent voor mij concreet meewerken aan herstel van gebrokenheid. Wat een genade dat twee kerkgenootschappen na een pijnlijke breuk de weg naar elkaar weer hebben gevonden. Aan dat proces van heling en verzoening wil ik graag bijdragen. Ik geloof ook dat het een krachtig getuigenis is naar de mensen buiten de kerk, we erkennen ermee dat we als mensen leven van genade en dat is uitnodigend!”

Harmke Vlieg is wethouder (ChristenUnie) in Assen (o.a. Jeugd en gezin, maatschappelijke opvang, duurzaamheid, volksgezondheid) en voorzitter van het bestuur GGD Drenthe.

Voorheen: Eigenaar bedrijf Kerkingang (advies en ondersteuning kerken). Auteur Handboek voor catecheten. Kerkelijk werker GKv Assen-Kloosterveen. Lid verkiezingsprogrammacommissie ChristenUnie 2015/2016. Lid deputaatschap man/vrouw in de kerk GKv (2011-2014). Raadslid Assen.

 

Jan van der Stoep (1968)
Lid Kruispunt Vathorst (CGK/NGK/PKN, NGK-deel), Amersfoort-Vathorst

“Als voorzitter van de kerkenraad was ik betrokken bij de institutionalisering van Kruispunt Vathorst, een missionaire gemeente waarin PKN, NGK en CGK met elkaar samenwerken. In de gesprekken die ik toen voerde leerde ik hoe belangrijk het is om een goede verankering te hebben in landelijke kerkverbanden. Voor een gemiddeld kerklid lijken gesprekken op landelijk niveau ver weg, maar ineens kunnen ze het verschil maken, juist ook in een missionaire setting.”

Jan van der Stoep is lector Journalistiek en communicatie aan de Christelijke Hogeschool Ede. Verder is hij voorzitter van het wetenschappelijk instituut ChristenUnie; lid van de Landelijke Commissie Kerkelijke Onderzoeken (LCKO) NGK; en secretaris hooglerarenberaad Stichting Christelijke Filosofie; Master biologie; Dr. filosofie.

Voorheen: Voorzitter kerkenraad Kruispunt Vathorst tijdens fusieproces. Voorzitter Raad van Advies Nederlands Dagblad. Voorzitter A Rocha. Beleidsadviseur EO (Meerjarenplanvorming). Directeur Instituut voor Cultuurethiek.

 

Rob Vreugdenhil (1968)
Predikant GKv Capelle aan den IJssel  Zuid/West

“Vaak heb ik gedacht: zou ik zelf ook nog een kerkscheuring gaan meemaken, zoals ik die uit de kerkgeschiedenis ken? Maar laatst drong tot mij door: ik ga iets veel uniekers beleven,  het samengaan van kerken! En niet alleen meemaken, maar ook mee-máken.  Terwijl het niet maakbaar is. We krijgen het. De Heer geeft ons aan elkaar. Zoveel herkenning, zoveel gezamenlijk verlangen. Bijzonder om dat mee te mogen maken!” 

Rob Vreugenhil is lid Deputaten Kerkelijke Eenheid, voorzitter sectie NGK; Deputaten-Overleg Eenheid (DOE); verantwoordelijk voor www.kerkelijkeeenheid.nl. Verder is hij lid van de Werkgroep Convergentie Kerkorde en AKS.

Voorheen: Predikant GKv Langeslag, GKv IJmuiden, GKv Lelystad. 2e scriba GS GKv 2014. Lid Deputaten Kerkrecht.

 

Pieter Dirk Dekker (1995)
Lid NGK Apeldoorn

“Ruim vijftig jaar geleden verliet mijn grootvader de Theologische Universiteit om de Breuk. Nu, twee generaties later, mag ik mijn steentje bijdragen aan het lijmen van de Breuk. Ik vind het bijzonder om zo te merken dat God zijn kerk niet loslaat. Ik verlang ernaar dat de eenheid van de kerk van Christus ook in Nederland steeds meer zichtbaar zal worden en ik heb er vertrouwen in dat daar een verkondigende werking vanuit zal gaan!”

Pieter Dirk Dekker heeft een Bachelor theologie gedaan aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en doet nu de onderzoeksmaster Systematische Theologie (met een focus op ecclesiologie en epistemologie) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam; hij geeft catechese in de Tabernakelkerk te Apeldoorn en levert daar ook een bijdrage aan de muzikale ondersteuning van de kerkdiensten.

Voorheen: Lid Universiteitsraad TUA (tijdens GTU-proces); student Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding.

 

Maaike Harmsen (1976)
Lid Morgensterkerk ’s-Gravenhage-Zuid/ Rijswijk (GKv)

“Ik wil graag meewerken aan deze historische en unieke kans voor protestantse christenen om een klein beetje verzoening en hereniging daadwerkelijk vorm te geven in Europa. Ik ben gedreven door wat ik zelf al proef in allerlei andere samenwerking met andere christenen om Gods koninkrijk hier en nu al te proeven; een verlangen naar echte concrete eenheid, liefde voor elkaar en vooral voor God, ondanks verschillen. Ik zou graag willen dat we als nieuw kerkgenootschap een tegencultuur kunnen bouwen, tegen de trend van individualisme in zoeken wij elkaar op ondanks verschillen. Ik zou graag willen dat we als tegendraads bekend komen te staan, als wij staan voor onze kenmerkende uniformiteit in gehoorzaamheid aan Gods woord.”

Maaike Harmsen is parttime buitenpromovenda aan de Erasmus Universiteit (bedrijfsethiek); commissaris Nedag; bestuurslid VBOK; secretaris Stichting Bevordering Welzijn Schilderswijk ‘Dream it wish it do it’; lid/eindredacteur werkgroep Man Vrouw Kerk. Ze heeft een Master theologie (Theologische Universiteit Kampen).

Voorheen: Training, advies en onderzoek directies/MT’s. Cursusleider Alpha. Catecheet. Bestuurslid gereformeerd primair onderwijs. HR-adviseur Shell. Consultant bij Vital Innovators (zorginnovatie).

 

Sytze Huizinga (1952)
Lid CGK/NGK Arnhem

“De kerken zijn in een veranderende wereld op weg naar het beloofde heil in Christus’ wederkomst. Dan is het zaak samen op te trekken, zijn liefde te tonen en elkaar tot een hand en een voet te zijn. Het werk van de Regiegroep helpt deze opdracht te vervullen, recht doende aan de rol van de plaatselijke kerk. Daar zet ik mij, met al die broeders en zusters in Christus, van harte voor in.”

Sytze Huizinga is corrosie consultant; voorzitter Commissie contact en samenspreking met andere kerken NGK.

Voorheen: Corrosiespecialist Shell (Nederland, Verenigd Koninkrijk, India, Verenigde Staten), gepensioneerd 2016. Lid/secretaris Commissie contact en samenspreking met andere kerken (binnen/buitenland) v/a 1998, met onderbrekingen. Ouderling NGK Groningen. Ouderling/scriba NGK Alkmaar. Idem CGK/NGK Arnhem. Voorzitter Bijbelverenging v/h De Nederlandse Gideons. Dr. fysische chemie.

Kornelis Harmannij (1957), secretaris Regiegroep
Predikant GKv Eindhoven-Best

“Voor mij is belangrijk dat we werken aan christelijke eensgezindheid, door recht te doen aan God en recht te doen aan alle betrokken kerken.”

Kornelis Harmannij is scriba van de Generale Synode GKv 2017; lid Deputaten Kerkrecht; lid Werkgroep Convergentie Kerkorde en AKS.

Voorheen: Predikant GKv Ulrum, GKv Monster, GKv Den Ham, CGK/GKv Nijmegen. Adviseur GS GKv 2002 inzake herbezinning op de Open Brief. Lid Deputaten Kerkelijke Eenheid. Initiator DOE-groep. Gastdocent kerkrecht TUK. Medeauteur Nieuwe Kerkorde 2014.

 

Lydia Postma – Douma (1966), ondersteuning, 2e secretaris Regiegroep
Lid GKv Amersfoort-Vathorst

“Het ondersteunen van de Regiegroep geeft mij een kijkje in de keuken van dit herenigingsproces. Het is veelomvattend, een grote opdracht, maar vooral mooi om samen met de leden van de Regiegroep met dit proces bezig te zijn. Mijn verlangen is dat dit proces echt leidt tot het straks helemaal samen optrekken in dienst van de Heer!”

Lydia Postma is lid van het deputaatschap administratieve ondersteuning, ondersteunt diverse deputaatschappen, en is sinds 2005 ambtelijk secretaris van de Generale Synode.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *