Handreikingen

Handreiking Nieuwe regio’s (januari 2022)
Om de classes (GKv) en regio’s (NGK) een indruk te geven van wat er bij de nieuwe regio-indeling na de hereniging van beide kerken allemaal komt kijken en hoe ze daarmee nu al aan het werk kunnen gaan, is er onlangs een Handreiking nieuwe regio’s verschenen.
In het Vooraf omschrijven de Regiegroep Hereniging en de Werkgroep Toekomstige Kerkorde het doel van deze Handreiking als volgt:“Het hart van het kerkverband klopt in de regio’s. Daar ontmoeten de kerken elkaar. Deze handreiking is bestemd voor kerkenraden, voor de huidige classes en regio’s, voor allen die een functie in een classis of regio (gaan) vervullen en voor alle verbanden waarin kerken regionaal samenwerken. Wanneer de huidige GKv- en NGK-kerken in de herenigde kerk regionaal gaan samenwerken, doen zij dat bijna overal in een nieuwe samenstelling. Deze handreiking is bedoeld om regio’s en kerkenraden te helpen bij de overgang naar die nieuw samengestelde regio’s. Met kennismaking en het opstarten van die samenwerking hoeven zij niet te wachten tot de hereniging formeel een feit is. (…)
De taken van regionale vergaderingen liggen in grote lijnen vast in de kerkorde. Regio’s hebben echter een grote vrijheid hoe zij hun werk organiseren. Maatwerk is hier het devies. Een startpunt op basis van de bestaande ervaring kan wel veel dubbel werk voorkomen.”
Klik hier om de Handreiking nieuwe regio’s te downloaden.

Oudere handreikingen (Plaatselijke Samenwerking en Herstel en Verzoening) staan onderaan deze pagina. 
Handreiking Plaatselijke Samenwerking (oktober 2018)
Op een heel aantal plekken in Nederland krijgt het landelijk uitgesproken verlangen naar kerkelijke eenheid tussen GKv en NGK ook plaatselijk vorm, op verschillende manieren. Er zijn ook plaatsen waar dat (nog) niet gebeurt. Omdat er  eenvoudigweg geen NGK of GKv in de buurt te vinden is, omdat er nog veel weerstand is, of om weer andere redenen.Met de Handreiking Plaatselijke Samenwerking wil de Regiegroep laten zien wat er voor gemeenten mogelijk is, ongeacht waar gemeenten zich in het proces van samenwerking of eenwording bevinden.Voor elke fase in het proces zijn er praktische tips en voorbeelden verzameld, die naar eigen inzicht en passend bij de plaatselijke situatie kunnen worden toegepast. De tips gaan vergezeld van praktijkvoorbeelden uit verschillende gemeenten.Download hier de Handreiking Plaatselijke Samenwerking (pdf)
Wanneer u liever de Handreiking als losse pagina’s wilt downloaden, klik dan hier.

Handreiking Herstel & Verzoening(maart 2018)

Voor alle kerkenraden van de GKv en NGK is de Handreiking Herstel & Verzoening gemaakt. Dit document biedt gemeenten handvatten voor het omgaan met de pijn uit het verleden die veroorzaakt is door de kerkscheuring in de jaren ’60.

Zijn er bij u in de gemeente mensen die de breuk hebben meegemaakt en daar nog steeds het verdriet van bij zich dragen? Of heeft uw gemeente een rol gespeeld tijdens de breuk? Dan kan deze handreiking u helpen om het proces van hereniging van de GKv en NGK in uw gemeente te bespreken. Het kan ook zijn dat u de antwoorden op deze vragen niet weet, maar ze wel wilt onderzoeken. Ook dan kunt u gebruik maken van deze handreiking.