In memoriam ds. Kor Muller

Op 15 juli jl. is ds. Kor Muller (71), emeritus predikant in de NGK, na een ernstige ziekte overleden. Meer dan 25 jaar is hij naast zijn werk in de gemeente actief geweest in het landelijke kerkverband van de NGK. Hij is vanaf 1994 nauw betrokken geweest bij de gesprekken tussen NGK en GKv, eerst in ‘de slechte tijden’, zoals hij het noemde, toen de gesprekken moeizaam en zonder perspectief waren, maar in een latere periode opnieuw, toen de relatie tussen beide kerken ontdooide en er zicht kwam op kerkelijke eenheid. Daar heeft hij van genoten.

Als kerkrechtspecialist was Kor Muller nauw betrokken bij de voorbereidingen voor de nieuwe kerkorde voor de herenigde kerk NGK/GKv, eerst als lid van de commissie die beide huidige kerkordes vergeleek en verschillen daartussen overbrugde, daarna in de werkgroep die de kerkorde voor de herenigde kerk in de steigers zette. In het DOE-overleg (DOE staat voor Deputaten Overleg Eenheid) heeft hij zich ervoor ingezet om kerkelijke regelingen dienstbaar te laten zijn aan kerkelijke eenheid, ook met de CGK, en aan leefruimte voor samenwerkingsgemeenten.

Kerkrecht had voor hem een voluit geestelijk karakter

Kor Muller heeft diverse publicaties over kerkrecht en kerkorde op zijn naam staan. Daarin deed hij zich kennen als een ontspannen NGK-er met grote nadruk op ruimte voor diversiteit in de kerk vanuit de verbondenheid met de Heer van de kerk. Maar hij liet ook merken dat hij door zijn verstaan van de Bijbel én zijn ervaringen in de kerkelijke praktijk toegegroeid was naar een niet minder sterke nadruk op heldere kerkordelijke afspraken. Kerkrecht had voor hem een voluit geestelijk karakter. ‘In het kerkrecht proberen we Gods eigenschappen en die van de kerk te vertalen naar praktische regels voor het kerkelijk samenleven – zowel plaatselijk als regionaal als landelijk,’ schreef hij in een artikel in het NGK-Informatieboekje 2017 – een soort geestelijk testament rond dit thema. Regels (en daar kon hij stevig en langdurig mee in de weer zijn) waren er voor hem nooit óm de regels, maar om te voorkomen dat persoonlijke voorkeuren of subtiele en informele druk bepalend werden ten koste van het recht doen aan zwakken en kwetsbaren in de kerk. Kerkordelijke regels waren voor hem niet van gewapend beton, maar hij zag en ervoer de schade van het achteloos ermee omgaan. Dat maakte hem flexibel en vasthoudend tegelijk. In hetzelfde artikel in het Informatieboekje waarschuwde hij tegen onderlinge onverschilligheid (‘je gaat je gang maar’ of ‘waar bemoei jij je mee?’). Tegelijkertijd stimuleerde hij de kerken om zich naar elkaar te verantwoorden over hun keuzes en de achterliggende motieven en daarover intensief het gesprek met elkaar te zoeken.

NGK en GKv zijn God dankbaar voor de wijze waarop Kor Muller zich heeft ingezet voor de eenheid van de kerken van Jezus Christus en voor het recht en de vrede daarbinnen. De Here trooste zijn vrouw en kinderen en allen die rouwen om zijn heengaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *