Regiegroep

Een regiegroep bestaande uit acht wijze mannen en vrouwen vanuit de GKv en NGK krijgt de opdracht het proces tot eenwording van de beide kerken in goede banen te leiden. Dit heeft de gezamenlijke vergadering van de GKv en NGK besloten in Nieuwe Kerk in Kampen.

Vanuit de GKv zullen Kornelis Harmannij, Maaike Harmsen, Harmke Vlieg-Kempe en Rob Vreugdenhil plaatsnemen in de groep. Vanuit de NGK zijn dat Ad de Boer, Pieter Dirk Dekker, Sytze Huizinga en Jan van der Stoep. Een gemêleerde groep vanuit diverse achtergronden. Lees meer over de regiegroepleden.

De regiegroep vlnr: Harmke Vlieg, Sytze Huizinga, Pieter Dirk Dekker, Jan van der Stoep, Rob Vreugdenhil, Ad de Boer, Maaike Harmsen, Kornelis Harmannij.

Twee kerkverbanden samenvoegen is een behoorlijke klus. In totaal gaat het om 351 plaatselijke gemeenten met gezamenlijk 151.318 leden die zich allemaal moeten herzetten in het nieuw te vormen kerkverband. Om dat op een goede manier te laten verlopen is draagvlak nodig. De regiegroep gaat zich daarom zeker ook verdiepen in de eventuele vragen die er plaatselijk leven, zodat dit een plek kan krijgen in het proces. Want, zo beargumenteert de gezamenlijke vergadering: “Het zijn tenslotte de plaatselijke kerken, die de kerkelijke eenwording moeten dragen.”

Procesplan
Verwacht wordt dat de regiegroep de komende twee jaar bezig zal zijn met het inventariseren van wat er leeft en van wat er in de verschillende kerkelijke organisaties, commissies en deputaten op het gebied van kerkelijke eenheid al is gebeurd of in gang is gezet. Op basis hiervan kan de regiegroep een procesplan opstellen waarin staat beschreven wat wanneer nodig is om tot eenwording te komen.

Eén kerkrechtelijk document
Naast het vormen van draagvlak, zal de regiegroep ook vele formele zaken moeten regelen wil er sprake zijn van een kerkelijke eenwording. Zo zullen de Kerkorde van de GKv en het Akkoord voor Kerkelijk Samenleven (AKS) van de NGK moeten worden samengevoegd. In deze documenten hebben de kerken hun kerkrecht vastgelegd. De werkgroep convergentie Kerkorde en AKS heeft hier zich hier al in verdiept. De resultaten en hun aanbevelingen heeft zij vastgelegd in het rapport “Perspectieven”.

Andere formele zaken
Andere formele zaken waarin de regiegroep zich zal verdiepen zijn: één rechtspositie voor predikanten en kerkelijk werkers, één personeelsbeleid, één financieel en ANBI systeem, een eenduidige communicatie en informatievoorziening, een administratie, eenwording op de ondersteuning van kerkenraden, jeugdwerk, diaconie, etc. Sommige zaken kunnen mogelijk na eenwording nog verder geregeld worden, andere zaken moeten vooraf duidelijk zijn. Kortom er is nog veel werk te verzetten, voordat er sprake kan zijn van kerkelijke eenwording. Daarbij is het essentieel dat God ons werk zegent.

In 2020 zal de regiegroep een rapportage met eventuele voorstellen aan de Generale Synode en de Landelijke Vergadering aanbieden.