Toolkit plaatselijke viering

Hoe gebruik je deze toolkit?

Sinds 1 mei jl. vormen de NGK en de GKv samen de Nederlandse Gereformeerde Kerken (afgekort NGK). Veel kerken hebben daar op 14 mei in en rond de eredienst aan besteed.

Op deze pagina staat nog steeds het materiaal dat geschikt is voor viering van de eenwording, omdat het ook geschikt is voor bijvoorbeeld kringen die na 14 mei nog in gesprek zijn over de eenwording. Bovendien hebben sommige kerken voor een later tijdstip gekozen om de eenwording te vieren.

Het materiaal is geordend op categorie. Klik op het plustekentje voor de materiaalaanduiding om bij de betreffende tekst en downloads te komen.

Op Facebook, Twitter en Instagram staan foto’s van hoe kerken de eenwording gevierd hebben. Je kunt je ook daardoor laten inspireren.

Handreikingen Bijbelteksten

 • Lucas 10:1-9
  Preek van ds. Geert van Dijk, NGK Sliedrecht

  1 Korintiërs 11:17-24
  Preek van ds. Kornelis Harmannij, NGK Best

  Ezra 3:10-13
  Preek van ds. Arjan Minnema, em. NGK Baflo

 • Psalm 133 

  Deze tekst focust op eenheid. Hoe mooi en hoe heerlijk is het als wij als familie eensgezind leven. Bij het gebruik van deze tekst ontstaat ruimte om ook het verleden ter sprake te brengen en komt het bijzondere van de eenwording extra naar voren. 

   
  Deze psalm van David bejubelt de eensgezindheid, waarbij er oog is voor de verschillen. De Hermon en de Sion zijn verschillende bergen, maar de dauw is dezelfde dauw die God geeft waarmee Hij het land vruchtbaar maakt.  
  Zoals de dauw van boven komt, zo stroomt ook de olie op het hoofd van de Hogepriester en vanaf daar naar de baard en op de zoom van het priesterkleed. Het goede komt van boven. De beelden van de heerlijk geurende olie en de vruchtbaarmakende dauw staan symbool voor de goedheid en liefelijkheid van eensgezindheid. 
  Het geeft vreugde dat twee kerkgenootschappen zich herenigen. Het is prachtig, omdat eensgezindheid van God gegeven wordt. Het is meer dan een fusie, het is een hereniging van broers en zussen die gescheiden waren maar nu weer samenkomen. Dat moment mag genoten worden, want het is goed en liefelijk omdat God het geeft.  

  • Eensgezindheid is prachtig en leidt tot uitzonderlijke zegen van de Heer (3). Dit benadrukt dat God die eenheid heel serieus neemt. Wat betekent dit voor jou, en voor de kerk? 
  • De eenheid wordt nu heel concreet in een nieuwe kerkgemeenschap. Met welke kerken en gelovigen in jullie woonplaats/regio ervaar je ook eenheid? En waarin komt deze tot uiting? 
  • Dit lied is een pelgrimslied, bedoeld als bemoediging voor wie onderweg was naar Jeruzalem. Ook wij zijn onderweg in Gods wereld. Waarmee kun je elkaar bemoedigen? 
  • Opdracht: De beelden van dauw en olie zijn prachtig en bijbels geworteld, maar mogelijk voor een buitenstaander onbekend. Bedenk en teken/schilder/fotografeer/boetseer een beeld waarmee je de goedheid van eenheid vandaag laat zien 

   

 • Tip: kijk onder Audiovisueel materiaal voor video’s die bij dit Bijbelgedeelte passen.

  Efeziërs 3:14-21  

  Deze tekst is passend voor een gesprek of Bijbelstudie over het hart van de kerk.  Deze tekst wijst op God de Vader en de genade van Jezus Christus als het hart en het bloed van de kerk. Zonder geloof en liefde kan geen geestelijke gemeenschap in leven blijven. Deze tekst focust op de spirituele houding van de kerk en richt de blik naar boven. 

  Paulus richt zich nederig tot de Vader, die de pater familias is van elke geloofsgemeenschap in de hemel (!) en op aarde. Zijn almacht vormt Paulus’ gebed waarin hij bidt voor de gemeente. Hij vraagt om vijf elementen die eenheid met Christus, elkaar én de wereld vormen: kracht (16), geloof, liefde (17), kennis van het hart en de volheid van God (19).  
  Wat als dit werkelijkheid wordt in de gemeente? Er is veel zorg rondom jeugd, secularisatie, ontkerkelijking. Je kunt allerlei mooie projecten doen en goede trajecten starten. Maar Paulus richt ons naar boven: vul ons met innerlijke kracht van uw Geest en laat ons geloof groeien. Laat de liefde in ons midden stromen en vervul ons met kennis van u, ja met uw volheid.  

   
  De vrucht daarvan is een plaats waar je graag bent, een aantrekkelijke bron van spiritualiteit en leven. Deze kerk overstijgt verschillen van inzicht en overtuigingen, omdat Gods almacht groter is. Deze kerk nodigt uit om nieuwsgierig te zijn naar de A/ander. De veelzijdigheid en veelkleurigheid van God past niet in ons besef en tegelijkertijd wordt deze juist zichtbaar in de kerk. 
  Zo kunnen we hoopvol onderweg zijn in Gods wereld in de wetenschap dat we een eeuwigheid nodig hebben om Hem volledig te leren kennen. En dat is al begonnen (Johannes 17:3)   
   

  • Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader (3,14). Wat betekent ‘door de knieën gaan’ voor jou? En voor de kerk?  
  • Geworteld en gegrondvest in de liefde (3,17). Groeien en bouwen zijn noodzakelijk om liefde te ervaren en te delen. Wat betekent dit voor hoe we samen kerk zijn? 
  • Op welke momenten heb je iets ervaren van de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat (19)? Deel met elkaar en laat je bemoedigen! 
  • Opdracht: ga samen (letterlijk!) op de knieën om God de Vader te danken. Maak dat heel concreet. Wat heeft hij de kerk gegeven? En wat wil je van hem vragen? 
 • Tip: kijk onder Audiovisueel materiaal voor video’s die bij dit Bijbelgedeelte passen

  Johannes 17: 1b-5 en 20-26 

  Deze tekst is passend voor een gesprek of bijbelstudie over de eenheid van de Kerk.  Deze tekst wijst op de noodzaak van eenheid omdat daardoor Christus in deze wereld handen en voeten en een gezicht krijgt. De Kerk is het Lichaam van Christus op aarde. Die eenheid brengt niet alleen zegen voor de kerk zelf, maar is ook een getuigenis in deze wereld. De tekst brengt Boven, Binnen en Buiten bij elkaar.  

   
  Als je de dood in de ogen kijkt, wat zou jij dan je gebed zijn? Wat zou je God op dat moment vragen?  
   
  In Johannes 17 lezen we het gebed van Jezus vlak voor Hij opgepakt gaat worden. Hij bidt. Voor zijn leerlingen, die Hem dierbaar zijn omdat de Vader hen aan Hem heeft toevertrouwt. En Hij bidt ook voor de leerlingen van Zijn leerlingen; dat zijn (ook) wij.  
   
  Het ene dat Hij aan de Vader voor ons vraagt is dat we één zijn. Die eenheid zorgt namelijk voor de blijvende presentie van Christus in deze wereld. Wanneer zij samen één zijn  
  1. Vormen ze een eenheid van de drie-enige God 
  2. Vormen zij het zichtbare, levende lichaam van Christus in deze wereld  
  3. Vormen zij een getuigenis van geloof in deze wereld 
   
  Eenheid ontstaat niet vanzelf, dat blijkt omdat Jezus hier expliciet de Vader om vraagt. De ‘diabolos’ (lett. uiteenwerper) probeert overal de eenheid te verstoren. Hoe bijzonder dan het herstel van eenheid, de hereniging.  
   
  Dat dringt ons tot gebed dat onze Vader ook de onderlinge eenheid versterkt. Dat we ons uitstrekken tot meer eenheid en samenwerking, omdat de wereld het nodig heeft. Want de belofte die in Jezus’ gebed doorklinkt is dat eenheid ertoe leidt dat de wereld ziet en gelooft. 

   

  • Reageer eens op de gedachte dat Jezus voor jou bidt? En niet alleen voor jou, maar voor iedereen die gelooft? 
  • Jezus zegt: ik heb hen (de leerlingen) laten delen in de grootheid die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij: Ik in hen en U in Mij (22). Wat is die grootheid, denk je? 
  • Waaruit blijkt eenheid onder gelovigen? Maak het zo concreet mogelijk. Hoe kun je die eenheid (nog meer) zichtbaar maken? 
  • Opdracht: dank God voor ervaringen van eenheid. Neem je voor om de komende weken, maanden te focussen op wat verbindt en zie daarin Gods zegen voor jullie.  

   

   ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. 2Hij heeft van U macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die U aan Hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. 3Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus. 4 
  Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat U Mij opgedragen hebt. 5Vader, verhef Mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die Ik bij U had voordat de wereld bestond. 

  20Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in Mij geloven. 21 
  Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. 22Ik heb hen laten delen in de grootheid die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij: 23Ik in hen en U in Mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat U Mij hebt gezonden, en dat U hen liefhad zoals u Mij liefhad. 

 • Download HIER de handreiking bij 1 Petrus 1:3 en 3:8-17

Kerkgebed

 • Download hier het kerkgebed als wordbestand, zodat je het kunt afdrukken.

 • Heer, we komen bij u in grote nederigheid 

  Want we staan vandaag stil bij herstel  

  Herstel van wat eens door ons gebroken is 

  En we willen u vragen: vergeef ons Heer 

  Vergeef ons en al degenen met wie wij samen  

  Afbreuk hebben gedaan aan uw lichaam 

  Of dat nu de generaties voor ons waren 

  Onze ouders en grootouders en voorgangers 

  Of dat wij zelf, al terugkijkend, zien wat niet goed was 

  In wat we gebroken hebben in uw kerk, toen 

  En waar het ook nu nog scheurt of spant 

  We belijden schuld over onze woorden, onze daden  

  en al wat we hebben nagelaten te doen of te zeggen 

  al waarmee we uw geliefde kerk tekort hebben gedaan 

  We staan stil bij al diegenen voor wie dit moment te laat is gekomen 

  Onze ouders, grootouders en voorgangers die al gestorven zijn 

  Die gedurende hun leven de pijn van de breuk hebben meegedragen 

  Die gesnakt hebben naar recht en verzoening 

  Die door ons toedoen te maken hadden met geloofstwijfel en aanvechting 

  Die door verdeeldheid verbitterd zijn geraakt 

  En die we in onze ijver het zicht op uw liefde, en genade hebben ontnomen 

  Heer, we vertrouwen hen toe aan uw oneindige armen 

  Ziet u ons God ons nu wij samen uw gemeente vormen in …… 

  En temidden van zoveel andere kerken, 

  met zoveel christenen die net als wij uw naam belijden 

  We bidden u dat deze hereniging geen punt zet achter ons zoeken naar eenheid 

  Maar ruimte biedt om daar waar we broers en zussen herkennen 

  Steeds opnieuw verbinding en eenheid te zoeken, te vinden 

  Maak ons bereid om geschillen bij te leggen 

  Oude muren af te breken en elkaars pijn onder ogen te komen 

  Maak ons bereid om sorry te zeggen en bereid om te vergeven 

  Help ons om het verleden dan ook los te laten 

  En met vertrouwen en goede moed 

  Samen met u op weg te gaan 

  Heer, we komen bij u met aarzeling 

  Omdat we zien en horen dat ook deze eenheid tot breuken leidt 

  En dat we kerken moeten missen in onze gemeenschap 

  Het doet pijn dat er broers en zussen zijn die niet in onze vreugde kunnen delen 

  Ze maken zich zorgen, zijn teleurgesteld of boos 

  Heilige Geest, kom hen en ons te hulp als we elkaar zoeken te begrijpen 

  en geef herstel waar wonden zijn geslagen  

  We dragen hen aan u op, in het vertrouwen dat we allen leven voor de ene Heer  

  Heer, we komen bij u in grote vreugde 

  We worden bemoedigd door dit moment,  

  Waarop we onderstrepen dat we samen één zijn 

  We belijden dat het uw genade is die ons samenbracht 

  En we zeggen: Dank u wel 

  Voedt u ons Heer Jezus Christus  

  om een lévend lichaam te zijn, met u als ons hoofd 

  We vinden bij elkaar geloof en bemoediging,  

  midden in een samenleving die u lijkt te verliezen 

  Met u bidden wij: laat ons een zijn Vader. 

  Werk met uw Geest in ons, 

  Zodat we in alle verscheidenheid ons verbonden weten 

  Een in geloof, een in hoop en een in ons verlangen 

  Heilige Geest, wees onze gids 

  Als we één gemeenschap zijn rondom het evangelie 

  Een gemeenschap van heiligen en twijfelaars bij elkaar 

  In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen 

  Hoopvol onderweg in uw wereld. 

Liturgische handreikingen

 • Kanselruil 

  • In veel kerken is kanselruil met andere (lokale) kerken al aan de orde. Mogelijk is de hereniging een moment om hier gebruik van te maken. Kun je als voorgangers hierin samenwerken? Door in elkaars gemeente een (deel van de) samenkomst te leiden, of voor elkaars gemeente te bidden? 

   

  • En/of mogelijk is er in jullie (nu nog toekomstige) NGK een (emeritus-)voorganger die de breuk destijds bewust meemaakte. Op welke manier zou hij of zij iets kunnen betekenen rond deze herenigingssamenkomst(en)? 

  Zouden jullie voor al deze oud-voorgangers en hun gezin kunnen bidden? Vaak zijn zij getekend door jaren van strijd en verwijdering, al is er gelukkig in de afgelopen decennia op veel plaatsen gewerkt aan herstel en verzoening. 

  • Twee kerkgemeenschappen die een worden is een verhaal van verbinding. Mogelijk houdt het hier niet op. Organiseer eens een kerkproeverij met alle lokale kerken. Zet de deuren open op zaterdag of zondag en nodig elkaar uit om verhalen van geloof en hoop te delen. 
 • Avondmaal vieren 

  Het kan mooi zijn om in de komende periode bij de avondmaalsviering extra aandacht te besteden aan de nieuwe kerkgemeenschap. Omdat dit per gemeente heel verschillend kan liggen willen we je vragen om goed na te denken over hoe je dit aanpakt. Deze hereniging kan een veelheid aan emoties oproepen, die juist rond de avondmaalstafel versterkt kunnen worden.  

  Tegelijkertijd is het juist aan deze tafel, waar we door Jezus zelf uitgenodigd worden, dat we beseffen dat de gemeente met al haar leden en in al haar verscheidenheid dankzij genade onderling verbonden is. Dat mag ons helpen om elkaar in geloof en liefde aan tafel te zien gaan. 

  • Vraag enkele ouderen om verhalen van pijn, teleurstelling, schaamte, gebrokenheid, verzoening enz te delen. Nodig juist de oudere generaties (die de breuk hebben meegemaakt) eerst aan tafel. 
  • Vraag enkele jongeren om verhalen van hoop en verwachting te delen. Nodig ook hen aan tafel en deel samen het avondmaal. 
  • Maak in de liturgie ruimte voor een veelheid aan emoties. Deze kan weerklinken in gebed, zang of tekst. Denk ook aan bijv. de bloemen op tafel.  
  • Een symbool kan helpen om deze viering kracht bij te zetten. In veel gemeenten is op die manier een kruik geplaatst, waarin gemeenteleden een briefje konden doen met daarop een gebed, belijdenis of vraag aan God. Eerder hebben we ook op een (papieren) tafelkleed onze gebeden en verlangens voor de nieuwe kerkgemeenschap gedeeld. 
  • Als er meer (nu nog toekomstige) NGK’s in de omgeving zijn: overweeg of je deze broers en zussen uitnodigt voor de samenkomst. Of een afvaardiging van die gemeente(n), om zo het moment te delen.  

  Zie ook hieronder: Artikelen Dienst/Steunpunt Liturgie Avondmaalsliturgie

 • Inzameling van giften of gaven 

  Bij het collectemoment kan heel concreet een gebaar worden gemaakt dat onderlinge verbondenheid kracht bijzet.  

  • Welk cadeau of symbool willen jullie als gemeente geven aan je broers en zussen in de ‘andere’ kerk? Laat een afvaardiging van de gemeente deze als ‘groet’ brengen en maak een filmpje of foto van het moment van overhandigen.  
  • Houd een tijdcollecte in een of meer kerken in je stad/dorp. Geef iets van je tijd en talent aan de andere gemeente of aan een vooraf gekozen doel zoals Stichting Present, een buurtnetwerk of een NL-Doet dag.  
  • Wie iets te vieren heeft deelt uit: welk doel in jullie stad, dorp of provincie stemt hoopvol of kan wel wat goede moed gebruiken?? Houd (in alle kerken?!) een themacollecte om dat doel te steunen 
  • Zet als kerken samen je gaven in voor een interkerkelijke Alpha-cursus, maaltijdproject, zeskamp, sponsorloop of… en ontdek elkaar eens op een heel andere manier! 
 • Download hier materiaal van KerkPunt:

  Programma voor kinderwerk en kindermoment

  Download hier een voorstel voor een kindermoment

  Tip: bij het audiovisuele materiaal in deze toolkit zit een mooi filmpje waarin een moeder een gesprekje voert met haar zoon van 8 over de eenwording. Dat filmpje leent zich uitstekend voor het kindmoment op 14 mei.

 • Dowload hier het lied ‘Wie weet wat God ons geeft (pdf)

  Download hier de zetting van bovenstaand lied.

  Download hier lied en melodie als ppt voor de beamer

  Eerder schreef Ria Borkent op dezelfde melodie het lied ‘Schepper van het geheel’, dat je hier nog kunt downloaden.

 • Verootmoediging, schuld 

  Psalm 32 in div. berijmingen (Liedboek, PvN, Psalm Project) 

  Psalm 130 in div. berijmingen (PvN, DNP) 

  Opwekking 629 Hoe kan ik verder leven (Als er vergeving is) 

   

  Dankbaarheid 

  Psalm 103 in div berijmingen (bijv. Liedboek 103e) 

  Opwekking 320 Ere zij aan God de Vader 

  Opwekking 838 Proef en zie 

   

  Eenheid 

  Psalm 133 in div. berijmingen (DNP, Opw 767)  

  LB2013 672 Kom laat ons deze dag 

  Opwekking 167 Samen in de naam van Jezus 

  Opwekking 797 Breng ons samen 

   

  Hoop 

  Psalm 27 In div berijmingen (Psalm Project) 

  Sela Toekomst vol van hoop 

  Opwekking 557 Laat uw glorie zien 

   

  Onderweg zijn 

  LB2013 723 Waar God de Heer zijn schreden zet 

  Sela Wij gaan niet zonder u 

  Sela Gods verhaal gaat door 

  Opwekking 687 Heer, wijs mij uw weg 

  Opwekking 798 Hou vol  

   

  Missie 

  LB2013 687 Wij leven van de wind 

  Sela Gebed om zegen 

  Opwekking 705 Toon mijn liefde 

   

   

  Kerk 

  Psalmen voor Nu 84 Wat hou ik van uw huis 

  LB2013 965 Heer, stuur zelf het schip der kerk 

  GK2017 163 Dit huis een herberg onderweg 

  Sela De wind steekt op 

  Opwekking 769 Bouw uw Koninkrijk 

  Zie ook hieronder bij Artikelen Dienst/Steunpunt Liturgie, art. 1.

 • Herenigingslied op de melodie van Psalm 6

  Dia voor op het scherm met tekst van bovenstaand lied

 • Artikel 1: Liedsuggesties en overwegingen

  Artikel 2: Geloofsbelijdenis Nicea in beurtspraak

  Artikel 3: Avondmaalsliturgie

Audiovisueel materiaal

Ideeën voor ontmoeting

 • Eenmalig, laagdrempelig 

  Uit iedere (nu nog toekomstige) NGK-gemeente in je dorp of stad kunnen adressen en leden zich opgeven voor de maaltijdmix. Ze geven aan met hoeveel ze willen komen en of ze bereid zijn als kok/gastheer te fungeren.  

  Uit al deze aanmeldingen worden gemengde groepen samengesteld die samen aan een tafel of in een woonkamer passen. Deze groepen gaan eenmalig samen eten om elkaar te leren kennen.  

  • Het meest praktisch is om vooraf een of twee data vast te stellen, zo voorkom je dat na de groepsindeling het datumprikken alles enorm vertraagt 
  • Vraag van iedere deelnemer een telefoonnummer of mailadres, zodat de groep onderling makkelijk contact kan maken. 
  • Overweeg om van tevoren evt. dieetwensen te verzamelen, zodat je die meteen kunt doorgeven aan de koks 
  • Wanneer je geen andere NGK in je dorp of stad hebt, kun je natuurlijk samenwerken met een plaats verderop. Werkt je gemeente ook intensief samen met een andere kerk? Natuurlijk kan ook deze gemeente meedoen! 
 • Eenmalig, laagdrempelig

  Mocht je in je woonplaats meerdere (nu nog toekomstige) NGK’s hebben, dan kun je in een feestelijke wandel- of fietstocht van het ene gebouw naar het andere lopen. Begin bijvoorbeeld met koffie, gebed en een overdenking in het ene gebouw. Daarbij is iedereen die wil uitgenodigd. Na een korte (halve) dienst sluit iedereen aan in de rij en gaat het in een stoet naar het volgende gebouw. Sluit in het andere gebouw af met samen zingen, zegenen en een maaltijd of borrel.  

  Als de gebouwen het niet toelaten om met twee (of meer) gemeenten samen te komen kun je rouleren door de gemeenten in groepen op te delen. Je doet dan in ieder gebouw alle onderdelen, maar tussendoor verplaatsen de gemeenteleden zich. 

  • Dit vraagt wat meer organisatie maar zorgt voor een unieke zondagmorgen! 
  • Alle groepen in de gemeente kunnen op allerlei meedoen, van de kerk versieren tot bakken, zingen, musiceren, welkom heten of gewoon aanwezig zijn 
  • Mocht de volgende NGK een plaats verderop zijn, dan kun je er een fietsroute of zelfs autotocht van maken 
 • Eenmalig, laagdrempelig

  Het beeldmerk en woordmerk van de toekomstige NGK bevat ook een motto. Dat wordt op 21 maart a.s. gepresenteerd. Het is het motto waarmee we de toekomst ingaan.

  Wat betekent dit voor jou? En wat hoop je hierin voor de kerken? Daag gemeenteleden uit om dit motto te verbeelden. Denk aan een foto, tekening, beeld, schilderij, film enzovoort.  

  Geef aandacht aan de veelkleurigheid van gaven die bij zo’n project naar boven komt. Dat kan in de samenkomst (start/eindig bijvoorbeeld met Pinksteren!) en via de nieuwsbrief en app. 

  Deelname stimuleren kan op verschillende manieren. Je kunt een prijs uitreiken voor de mooiste of creatiefste inzending (denk hierbij ook aan de kinderen!). Maak een expositieruimte zodat mensen elkaars inzending kunnen bewonderen.  

  • Dit is echt een opdracht voor jong en oud. Daag gemeenteleden uit om mee te doen, individueel, met het gezin of in hun kleine groep of vereniging.  
 • Meermaals, verdiepend 

  Nodig uit alle NGK’s en GKv’s in je omgeving leden uit om met elkaar in gesprek te gaan over de kerk van vroeger en de kerk van de toekomst. Dit kan natuurlijk in de bestaande verbanden als kringen en verenigingen. Gelegenheidsgroepen vormen kan ook, met als positieve bijkomstigheid dat onderlinge ontmoeting wordt gestimuleerd.  

  Houd er rekening mee dat dergelijke bijeenkomsten emotioneel of spannend kunnen zijn voor een aantal deelnemers. Dit kun je niet voorkomen maar wel begeleiden. Zorg dat er een oudste of pastoraal vaardig gemeentelid vanuit zijn of haar gaven aanwezig kan zijn bij deze gesprekken. Laat luisteren en delen de boventoon voeren! 

  Natuurlijk is het goed om het (mogelijk pijnlijke) verleden te bespreken. Geef daar ruimte voor, ook als het geen mooie verhalen zijn. Tegelijkertijd geldt dat we jaren verder zijn, veranderd zijn en we nu samen verder gaan. Neem dus ook zeker de tijd om het verlangen en de hoop voor de toekomst te delen en elkaar te bemoedigen. 

  Deze vorm kan meer dan één bijeenkomst beslaan. Open als gespreksleider met een gebed om openheid en liefdevolle aandacht. Tast bij afsluiting af of er samen gedankt en gebeden kan worden. 

  Vragen om te bespreken kunnen zijn: 

  1. Vertel eens wat over de kerk van je jeugd? Hoe kijk je erop terug, wat koester je of mis je vandaag? 
  2. Vertel eens wat over de kerk van nu? Wat koester je of is een verademing voor je? 
  3. Vertel eens wat over je eigen plek in de kerk? Hoe is het je vergaan in deze (en andere) gemeente(s)? 
  4. Heb je herinneringen aan de breuk in de kerken? Hoe heb je dat ervaren en hoe kijk je daarop terug?  
  5. Hoe is het voor jou om nu de fusie mee te maken?  
  6. Lees het motto dat bij het logo van de (nu nog toekomstige) NGK staat. Wat betekent dit voor hoe we kerk-zijn? 
  7. Wat heb je in de afgelopen jaren gemerkt van het meer en meer naar elkaar toegroeien als kerken? Beperkt zich dit tot de NGK’s of zie je dit breder in jouw woonplaats? 
  8. Wat hoop je van de toekomst van onze kerken?  
  9. Waar kun je (samen) voor bidden en danken? 
   • Dit is met name voor de wat oudere gemeenteleden (degenen met een ‘kerkelijk geheugen’) aansprekend, maar kan zeer interessant en leerzaam zijn voor jongere generaties. 
   • Dit kan natuurlijk in de bestaande verbanden als kringen en verenigingen. Gelegenheidsgroepen vormen kan ook, met als positieve bijkomstigheid dat onderlinge ontmoeting wordt gestimuleerd.  
 • Meermaals, intensiever

  In veel gemeenten zijn al kleine groepen, kringen, verenigingen enzovoort. De hereniging zal daar weinig aan veranderen. Wanneer er de wens is om elkaar over en weer beter te leren kennen, dan zijn interessekringen een goed idee. Dit zijn kringen voor mensen met een specifieke hobby of interesse. Denk bijvoorbeeld aan (kerk)geschiedenis, kunst, lp’s, vrijwilligerswerk, fietsen, vogelkijken, poëzie, zeilen enz.  

  Voor dergelijke kringen is de gedeelde interesse het vertrekpunt. Dit kan ook een tijdelijke kring zijn, bijvoorbeeld voor de studie van een bepaald boek of het trainen van een marathon. Maak er een gewoonte van om bij dit soort initiatieven ook de leden van de buurgemeente uit te nodigen. 

  • Tel je zegeningen: interessekringen bestaan vaak al, je ziet ze alleen niet altijd. Ga eens na op hoeveel gebieden gelovigen in jouw woonplaats samenwerken of samen hobbyen. 
 • Gesprek tussen een jongere en een oudere

  (Klik op de link om het filmpje af te spelen)

  Bekijk de video van het gesprek en praat er samen over door:

  – herken je wat Anne zegt? Waarom wel/niet?
  – ken je iemand die de breuk in de jaren 60 heeft meegemaakt? Heb je er weleens met hem/haar over gepraat? Hoe was dat?
  – wat hoop je dat er verandert nu de nieuwe Nederlandse Gereformeerde Kerken zijn ontstaan?
  – hoe denk je dat je daar zelf aan bij kunt dragen?
  – wat is je wens voor de nieuwe NGK, of voor de kerk van de toekomst?

Lokale initiatieven ter inspiratie- stuur jullie idee in!

 • Fijn als je zelf in je eigen gemeente en op je eigen manier werkt maakt van de viering van de eenwording. Nog fijner als je de ideeën die je daarvoor hebt deelt met anderen, ter inspiratie. Je kunt ze sturen naar communicatie@ngk-gkv.nl.

 • In Houten is op 13 mei een feestelijke bijeenkomst georganiseerd met muziek en aanbidding. Er is gelegenheid voor ontmoeting en het delen van verhalen. Ook geven de kerken een gezamenlijke glossy uit.

  In de ochtenddienst van 14 mei zullen beide kerken aandacht besteden aan de landelijke eenwording. In zowel Het Kruispunt als in De Lichtboog zal op deze zondag het avondmaal worden gevierd. In beide gemeenten gaat het om een lopende viering. Een delegatie van beide kerken komt in de andere gemeente om daar aan het avondmaal deel te nemen. Die delegatie zal bestaan uit enkele ambtsdragers, die in de andere gemeente bij het avondmaal de wijn zullen uitreiken. En verder uit een groep gemeenteleden die het avondmaal in de andere gemeente zal meevieren. Juist in het avondmaal mogen we, met alle gevoelens en emoties die er rondom de eenwording kunnen zijn, vieren dat we allemaal dezelfde Heer dienen. Allemaal leven van Zijn genade en allemaal kinderen van één Vader zijn.

 • Kerk aan het plein in Voorthuizen, een initiatief vanuit NGK en GKv Barneveld/Voorthuizen heeft op 14 mei een Pleinfeest. In deze samenkomst met avondmaal wordt in het bijzonder stilgestaan bij de hereniging.

   Klik hier.

 • In Arnhem wordt op zondag 14 mei in een gezamenlijke viering in de Eusebiuskerk stilgestaan bij de hereniging.

  Klik hier.

 • Op zondag 14 mei wordt in de Amersfoortse Westerkerk een gezamenlijke sing-in georganiseerd. 

 • In Oegstgeest vindt een gezamenlijke dienst van de nieuwe NGK-gemeente plaats.

 • In Steenwijk laten de beide kerken vlaggen bedrukken met de nieuwe naam en het logo van de Nederlandse Gereformeerde Kerken, die ze aan elkaar aanbieden tijdens de diensten.

 • In Leerdam wordt op 14 mei een gezamenlijke dienst belegd waarin ds. R.C. Vervoorn (NGK) en ds. W. Schaay (GKv) samen voorgaan. In die dienst wordt het heilig avondmaal gevierd.

 • In Kampen nodigen de drie kerken (Bazuinkerk, Eudokiakerk, Nieuwe Kerk) hun leden uit om op zondag 14 mei om 9:30 uur in een van de andere kerken de dienst bij te wonen. Op elke locatie wordt het heilig avondmaal gevierd en worden door middel van feestelijke accenten de drie gemeenten met elkaar verbonden. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers.
  Locaties:
  – Bazuinkerk (Cello 1)
  – Eudokiakerk (Wederiklaan 54)
  – Nieuwe Kerk (Broederweg 34)