Concept-kerkorde naar classes en regio’s

image_pdfimage_print

Twee jaar landelijke vergadering en generale synode in vogelvlucht

Ruim twee jaar duurden de afgelopen Generale Synode van de GKv en de Landelijke Vergadering van de NGK. De bijeenkomsten werden fors gehinderd door coronamaatregelen. Tegelijk werden er grote stappen gezet naar een gezamenlijk kerkverband. Met als meest zichtbare ontwikkelingen: diverse momenten waarop elkaars hart werd gezocht en spijt werd betuigd en aanvaard over het verleden; een naam voor het nieuwe kerkgenootschap; en een concept-kerkorde waar regio’s en classes zich de komende tijd opnieuw over mogen buigen.

Onderaan dit bericht staat de brief aan kerkenraden, regio’s en classes.

Begin 2020 is het nog wat zoeken en tasten. De NGK belegt een extra zittingsdag om alle gedachten en gevoelens over hereniging met de GKv op tafel te krijgen. Conclusie: de NGK wil verder op de weg naar eenheid, maar er zijn wel zorgen over de concept-kerkorde. De afgevaardigden hechten eraan dat er op landelijk niveau niet meer geregeld wordt dan noodzakelijk is. Er moet ruimte zijn voor plaatselijke verschillen van inzicht en verschillende kerkelijke praktijken.
Intussen heeft de GKv nog andere zaken op het bord liggen: de bespreking van de revisieverzoeken over het besluit de ambten open te stellen voor vrouwen, die in het voorjaar van 2020 inhoudelijk worden besproken.

Spijtbetuiging
In maart volgt een veelbewogen gezamenlijke zitting: de synode van de GKv betuigt spijt over de besluiten van de synode van 1967, waar de scheuring van beide kerkgenootschappen op volgde. Frans Schippers van de NGK spreekt van een geweldig besluit en een prachtig voorbeeld van recht doen: ‘Het is niet te bevatten, maar wel waar,’ zo brengt hij zijn ontroering onder woorden.

De synode betuigt spijt over de besluiten van de synode van 1967, waar de scheuring van beide kerkgenootschappen op volgde

Negen dagen later, half maart 2020, wordt het vergaderwerk stilgelegd: de coronacrisis is in alle hevigheid losgebarsten. Er volgt een tijd waarin achter de schermen het hoognodige wordt gedaan, waarin online kan worden doorgewerkt, maar veel vergaderwerk ook wordt uitgesteld.
Vanaf oktober 2020 zijn vergaderingen weer mogelijk. Vanaf dit moment wordt er uitsluitend gezamenlijk vergaderd. De NGK en GKv besluiten ‘geassocieerd lid’ van de Raad van Kerken te worden. Ook allerlei strategische en financiële besluiten krijgen hun beslag. Op 12 december zit het reguliere werk erop en resteert er nog een dossier: de tweede versie van de concept-kerkorde. Maar opnieuw speelt corona de bijeenkomsten parten: vergaderen lukt pas weer na de zomer van 2021.

‘Nederlandse Gereformeerde Kerken’
In september 2021 is het zover: de gezamenlijke gs/lv buigt zich over de kerkorde. In een van de eerste vergaderingen wordt nu ook de naam van het nieuw te vormen kerkgenootschap gekozen: het wordt Nederlandse Gereformeerde Kerken. Ook de regio-indeling van de nieuwe kerk wordt vastgesteld: er komen 28 regio’s, met doorgaans tien tot vijftien kerken per regio.
De uitvoerige besprekingen van de kerkorde richten zich op thema’s als kinderen aan het avondmaal, het schrijven van een eigentijds getuigenis van de kerk, het werk en de bevoegdheden van ambtsdragers, vormen van kerklidmaatschap en toezicht op gemeenteleden.

Unaniem
Na zeven vergaderdagen over de kerkorde is er een dankbaar slotakkoord: de nieuwe tekst wordt unaniem aangenomen door de afgevaardigden. Voorzitter Frans Schippers staat uitgebreid stil bij deze belangrijke mijlpaal op de weg naar een herenigde kerk. In zijn woorden: er is ondanks verschil van gevoelen eendrachtig samengewerkt om het geheel te dienen, met een mooi resultaat. Dat geeft reden tot grote dankbaarheid, allereerst richting de Heer van de kerk.

Na zeven vergaderdagen over de kerkorde is er een dankbaar slotakkoord: de nieuwe tekst wordt unaniem aangenomen door de afgevaardigden

Ook dit moment is overigens geen afsluiting, maar het begin van een nieuw traject. De regiovergaderingen/classes krijgen in 2022 de gelegenheid om kennis te nemen van de inhoud van de concept-kerkorde. Tot 1 juni 2022 kunnen ze wijzigingsvoorstellen indienen als ze daar aanleiding toe zien. Het gaat vooral om de vraag of er in hun ogen wezenlijk andere keuzes gemaakt moeten worden. Plaatselijke kerken kunnen via hun regiovergadering/classis wijzigingsvoorstellen indienen. Zie onderaan dit artikel de brief die naar classes, regio’s en kerkenraden is verstuurd.

Tijdens de lv/gs van Zoetermeer, die D.V. in november 2022 geopend zal worden, komt de concept-kerkorde opnieuw op de agenda, om na een nieuwe besprekingsronde definitief vastgesteld te worden als kerkorde van de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

De streefdatum voor de fusie van beide kerkgenootschappen is vastgesteld op 1 maart 2023.

Meer lezen? Op www.lv-gs2020.nl vindt u alle besluiten en verslagen van de Landelijke Vergadering en de Generale Synode.

Link: klik hier om direct naar de pagina met de concept-kerkorde en bijbehorende documenten te gaan.

Download: Brief aan classes, regio’s en kerkenraden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *