Voorstel regio-indeling na hereniging

Bij de vorming van een nieuw kerkverband komen ook veel praktische en organisatorische zaken kijken. Zo heeft de Regiegroep zich in opdracht van de Landelijke Vergadering en de Generale Synode de afgelopen maanden gebogen over een voorstel voor een nieuwe regio-indeling. Het voorstel is in de eerste week van juni naar de kerkenraden gegaan met het verzoek om het te beoordelen en voor 1 december van commentaar te voorzien.  

De GKv kent nu 28 classes, de NGK acht regio’s. Een classis of regio is in dit verband een groep van acht tot twaalf kerken die geografisch gezien redelijk dicht bij elkaar liggen. Afvaardigingen uit die kerken en predikanten zoeken elkaar met enige regelmaat op om met elkaar mee te leven, elkaar te bemoedigen en waar nodig te helpen. Ook hebben classes en regio’s een aantal formele taken rond de preekbevoegdheid en beroepbaarstelling van (aankomende) predikanten.

Omvang
Bij het voorstel voor de indeling van classes en regio’s na de hereniging is een aantal vuistregels gehanteerd: een regio moet niet te groot zijn, zodat er aandacht kan zijn voor elke kerk afzonderlijk en gesprekken van hart tot hart mogelijk zijn. Een regio moet ook niet te klein zijn, om te voorkomen dat te veel taken op te weinig schouders komen te rusten en dat er te veel regio’s ontstaan. Op grond van deze twee uitgangspunten kwam de Regiegroep tot de richtlijn van maximaal vijftien gemeenten per regio en maximaal 35 regio’s in totaal.

Gemengde samenstelling
Het verdient verder de voorkeur dat een regio zoveel mogelijk gemengd is samengesteld, uit (voormalige) GKv- en NGK-gemeenten, stads-en dorpskerken, langer bestaande en nieuw gegroeide gemeenten, traditionele en vooruitstrevende gemeenten. Een gemengd samengestelde regio draagt bij aan een praktijk van kerk-zijn met alle heiligen. Ook lijkt het de Regiegroep goed om waar mogelijk rekening te houden met reeds bestaande indelingen en relaties.

Met deze uitgangspunten heeft de Regiegroep zoveel mogelijk rekening gehouden. Daarnaast wilde de Regiegroep voorkomen dat een regio naast een (groot) aantal GKv-gemeenten slechts één NGK-gemeente zou tellen. Daarom was het streven om in een regio minimaal twee NGK-gemeenten in te delen. In die delen van het land waar (vrijwel) geen NGK-gemeenten zijn, is dat uiteraard onmogelijk.

U kunt het voorstel voor de nieuwe regio-indeling hier downloaden. Gemeenten en de huidige classes/regio’s hebben tot 1 december 2020 de gelegenheid om op het indelingsvoorstel van de Regiegroep te reageren. De Regiegroep gaat waar nodig in overleg met betrokken kerken, eventueel in breder verband, om knelpunten op te lossen en komt uiterlijk 1 maart 2021 met een vervolgvoorstel regionale indeling. De nieuwe regionale indeling wordt door GS en LV na gezamenlijke bespreking vastgesteld. Daarna blijft er ruimte om op regionaal niveau in goed overleg correcties aan te brengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *